A

A.B.D. UZAKTAN ÖĞRENME DERNEĞİ UNITED STATES DISTANCE LEARNING ASSOCIATION

Uzaktan eğitimin geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.  

açık ağ öğrenme ortamları OPEN NETWORK LEARNING ENVIRONMENTS

Birbirine ağ ile bağlı uygulamalar ve aygıtlar yoluyla öğrenmenin gerçekleştiği aynı zamanda kullanıcılarına kişisel öğrenme ortamları oluşturma imkânı da tanıyan tüm dijital ortamlardır.

Açık Ders Kaynakları OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER)

Öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme gereksinimlerini karşılamak için yükseköğretim ve diğer eğitim kurumlarının, sahip oldukları öğrenme içeriklerini kendilerinden talep eden öğrenenlerin erişimine açtıkları eğitim kaynaklardır.

açık ders kitapları OPEN TEXTBOOKS

Eğitimde açıklık, açık ders kaynakları ve açık pedagoji hareketlerinden etkilenen açık telif haklarına sahip ve herkesin kullanımına açık olan çevrim içi ders kitaplarıdır.

Açık Kaynak OPEN SOURCE

Açık kaynak, bilgisayar yazılımlarının, makina diline dönüştürülüp kullanımından önceki, programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun değiştirilebilir halinin gizli tutulmayıp, açık halde kamuyla paylaşılmasıdır.

Bir yazılımın programcılar tarafından düzenlenebilir halinin gizli tutulmayıp tüm kullanıcılarla paylaşılıyor olmasıdır.

Açık Kaynak Programları OPEN SOURCE PROGRAMS

Makine diline dönüştürülmeden önce, programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun olarak değiştirilebilir hali gizli tutulmayan, açık olarak paylaşılan programlardır.

Açık Öğretim OPEN EDUCATION

Zaman ve mekan kısıtlaması olmayan, öğrenenlerin kendi kendilerine öğrenmesine dayanan, açık kaynaklar ile desteklenen, ihtiyaç duyulduğunda öğretim elemnalarının desteğine başvurulan bir öğretim yaklaşımıdır.

 

Açık öğretim Kaynakları OPEN EDUCATIONAL RESOURCES - OERS

Öğrenme ve araştırma amaçlarına hizmet eden, ücretsiz olarak erişilen, yazılı ve görsel-işitsel içeriklerdir.  

 

Açık öğretim Sistemi OPEN EDUCATION SYSTEM

Zaman, mekan ve öğrenme içeriklerine ulaşılması açısından esnek bir yapıya sahip, iletişim teknolojilerini kullanan, öğrenmede fırsat eşitliği yaratan, özgün bir açık ve uzaktan öğrenme sistemidir. 

 

Açık sınav OPEN EXAMINATION

Sınav esnasında ilgili ders kitabı, notlar ve diğer materyallerden yararlanılabilinen sınavdır.

Açık Sistem OPEN SYSTEM

Dış etkileşimlere açık olan sistemlerdir. Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenen, öğreten, içerik etkileşimleri ve toplumsal etkileşimler dış etkileşimleri belirtmektedir. 

 

Açık Üniversite OPEN UNIVERSITY

Öğrenme malzeme ve süreçlerini herhangi bir ön koşul olmadan isteyen herkese sunma politikasını benimseyen üniversitedir. 

 

Açık ve Uzaktan Öğrenme OPEN AND DISTANCE LEARNING

İletişim teknolojileri desteği ile zaman ve mekan esnekliği sağlayan, ön-koşul ve sınırlamaları  ortadan kaldırmayı amaçlayan,bireyin kendi kendine öğenmesine dayanan ve kurumsal bir yapıya sahip olan yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Öğrenenlerin birbilerinden ve öğrenme kaynaklarından (öğreten dahil) zaman ve/veya mekan bağlamında ayrı olduğu, öğrenenlerin kendi aralarındaki ve öğrenme kaynaklarıyla aralarındaki etkileşimlerin uzaktan iletişim teknolojileri yardımıyla gerçekleştiridiği biçimlendirilmiş, yarı-biçimlendirilmiş ve biçimlendirilmemiş öğrenme süreci ile ilgilenen bilimsel çalışma alanıdır.

Uzaktan öğretim teknolojileriyle ön-koşul ve kısıtlamaların gideriymesi amacıyla sağlanan esnek öğrenme kaynaklarında gerçekleşen, öğrenene kendi öğrenme sorumluluğu kazandıran yenilikçi bir bilim alanıdır.

Yaşamboyu öğrenenlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bilgiye erişimde ön koşul ve sınırlamaları bilişim teknoloji desteğiyle gidermeyi amaçlayan yenilikçi bir bilim alanıdır.

Açık Veri OPEN DATA

Verilerin telif hakkı, patent veya diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlamaları olmaksızın hem yasal hem de teknik olarak, herkesin dilediği gibi kullanımına ve yeniden yayınlamasına olanak verecek şekilde ücretsiz olarak ulaşabilmesi fikridir.

Açıklık Politikası OPENNESS POLICY

Araştırmacının tüm becerilerini, araştırmada üstlendiği rolü ve veri toplama sürecini açıklarken okuyucuya karşı dürüst davranması gerekliliğne dayalı, okuyucu ve araştırmacı arasındaki güvenin, geçerlilik ve güvenilirlikten çok daha önemli olduğu iddasını taşıyan, sunum ve raporlama dahil tüm aşamalarda okuyucuya karşı samimi ve açık olunması ilkesidir.

NETWORK

Bilgisayarların belirli protokoller ve kurallar çerçevesinde birbirine fiziksel olarak bağlandıkları ortamlardır. 

 

Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemidir. Bir ağ WAN ve LAN'ların değişik birleşimlerinden oluşabilir. Yerel Alan Ağı (Local Area Network), Geniş Alan Ağı (Wide Area Network), ağlararası ağ (internet) olarak isimlendirilir.

ağ öğrenme okuryazarlığı NETWORK LEARNING LITERACY

Genel olarak öğrenme adına çeşitli ağların nasıl kullanılacağını öğrenmeye hazırbulunuşluk ve yatkınlıktır.

Ağ toplumu NETWORK SOCIETY

Ağ Toplumu, önemli sosyal yapıların ve aktivitelerin elektronik olarak işlenen bilgi ağları tarafından belirlendiği bir toplumdur.

AJAX AJAX

Asynchronous JavaScript ve XML sözcüklerinin kısaltması olan Ajax, etkileşimli web uygulamaları yaratmak için kullanılan bir web programlama tekniğidir. Temel amacı arka planda sunucuyla ufak miktarda veri değişimi sayesinde sayfayı daha hızlı güncelleyebilen web sayfaları yapmak, dolayısıyla kullanıcının istediği her anda bütün web sayfasını güncelleme derdinden kurtulmaktır.

Akademik hesap verebilirlik ACADEMIC ACCOUNTABILITY

Şeffaflık ilkesiyle ilişkili olarak yükseköğretim kurumlarının ve yöneticilerinin kurum içi ve kurum dışı paydaşlara ve topluma hesap verebilme ve bu ilkenin uygulanmasını mümkün kılacak bilgi üretme ve bilgi verme süreç ve yöntemlerini kurmak ve işletmektir.

Akıl Haritası MIND MAPPING

Herhangi bir konu ve düşünce sisteminin harita yöntemi ile düzenlenmesidir. Akıl haritalarında temel düşünce merkezde olup destekleyici düşünceler bunun çevresinde toplanır. 

Akran PEER

Yaş, meslek, sosyo-ekonomik düzey ve bilişsel özellikler açısından ortak özelliklere sahip öğrenenlerdir.

Akran değerlendirme PEER ASSESMENT

Akran değerlendirmesi, eşit statüdeki öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını değerlendirmesi anlamına gelir. Bu süreç öğrencilerin üst bilişsel becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra bilgi anlayışlarını geliştirir. Öğretmenler, genellikle kişilerarası beceri ve grup dinamiklerini geliştirmek için bu değerlendirmeyi kullanırlar.

Akreditasyon ACCREDITATION

Eğitimde kaliteyi sağlamak ya da geliştirmek amacıyla eğitim kurumlarının veya programlarının kurum dışından yetkili kuruluşlarca belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek belirli bir süre için belgelendirilmesidir.

aktif İşleme ACTIVE PROCCESSING

Bireyin çevreden elde ettiği bilgiyi önceki bilgileriyle birleştirerek zihinsel yapılar oluşturma sürecidir. Kısa süreli belleğimizdeki bilgileri işlemek ve kayıt etmektir.

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SCHEME)

Yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci değişimini kolaylaştıran, öğrencilerin yurtdışında aldıkları dersleri kendi ülkelerinde tanınmasını sağlayan, Avrupa Birliği tarafından geliştirilen sistemdir. 

 

Alan adı DOMAIN NAME

İnternet kullanıcılarına, ziyaret etmek istedikleri IP adreslere alfabetik - sayısal terimler içeren ve akılda kolayca kalan belirteçlerle ulaşmalarını kolaylaştıran bir isimlendirmedir. 

ALFA KUŞAĞI ALPHA GENERATION

2010’dan sonra doğan Alfa jenerasyonu çocuklarıdır. Akıllı cihazları doğuştan kullanmaya başlayan ilk kuşaktır.  

Algoritma ALGORITHM

Bir problemi çözmek ya da belirli bir amaca ulaşmak için oluşturulan yol haritasıdır.

Allosterik Öğrenme ALLOSTERIC LEARNING

Giordan, Del Vechi ve diğer bazı araştırmacılar tarafından 1987 yılından itibaren çalışılan yaklaşım allosterik enzimlerin çalışma prensiplerini temel alarak öğrenmeyi açıklamaya çalışır. Bu yakşalaşımda öğrenme zihinsel tasarımların dönüşümü ile açıklanır. Zihinsel tasarımlar kavramı da Piaget'in ünlü "şema" yapılarını açıklamada kullandığı bir kavramdır.

allosterik öğrenme ALLOSTERIK öğRENME

1990?lı yıllarda Andre Giordan tarafından ortaya atılan ve bireylerin değişen çevre koşullarına göre öğrenme süreçlerini değiştirmeleri ve bu yeni koşullara uyum sağlamalarını savunan adını biyolojideki allosterik enzimlerden alan öğrenme kuramıdır.

alt kültür SUBCULTURE

Toplum içerisindeki amaçları, beklentileri, duyguları, düşünceleri farklı olan, bu nedenle başkalarından ayrı davranan bir grup insanın veya toplum kesiminin benimsemiş olduğu kültür tipidir. 

Amaçlı Örnekleme PURPOSEFUL SAMPLING

'Bilgi açısından zengin' ve aydınlatıcı oldukları, yani ilgi fenomeninin faydalı belirtilerini sundukları için çalışma vakaları (ör. Kişiler, organizasyonlar, topluluklar, kültürler, olaylar, kritik gelişmeler) seçilir. Örnekleme, daha sonra, bir olgudan bir popülasyona ampirik genelleme yapılmak yerine, olgu hakkında fikir edinmeyi amaçlar.

Ampirik kanıt EMPIRICAL EVIDENCE

İnsanın beş duyusu ile ya da insan üretimi araçlar ile gözlemlenebilen, ölçülebilen kanıtlardır.

Ampirizm EMPIRICISIM

Deney yoluyla doğruya ulaşma felsefesidir. Bu anlayışta elde edilen bilgiler deney yoluyla elde edilmediği sürece doğru kabul edilemez.

Ana Bilgisayar HOST

Bir bilgisayar ağının yönetiminde temel işlev ve görevleri yürüten sunucu bilgisayardır.

Anahtar Beceriler KEY SKILLS

Bir işi yapabilmek için asgari seviyede gerekli olan ustalık şartlarıdır.

Anamorfoz ANAMORPHOSIS

Görme duyusuyla dolaysız olarak algılanamayan, belirli bir biçime sahip değilmiş gibi görünen nesnelerin özel bir bakış açısından algılanabilir olması anlamına gelir. Anamorfotik cisimler, ancak belirli (ve sıradan olmayan, aykırı) bir bakış açısından, "yamuk bakarak" algılanabilir, ancak bu sayede Simgesel düzende bir yere oturtulabilir. Lacan'ın bakış/nazar (F. regard, İ. gaze) anlayışına göre ancak belirli bir konumdan ve belirli bir açıdan bakıldığında (gözucuyla) görünebilir "gibi olan" anamorfotik nesneye en iyi örnek, Holbein'ın "Sefirler" tablosudur. Bu tabloda iki sefirin önünde, yerde duran ve anlamsız bir döşeme deseniymiş gibi görünen şey, tabloya yandan ve hafifçe başınızı yana eğerek ("yamuk") baktığınızda, bir kafatası olarak algılanır.

Andragoji ANDRAGOGY

Yetişkin eğitimidir. Kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş, kendi kararlarını verebilen ve sonuçlarını kabullenme yaşına gelen bireylerin açık ve uzaktan öğrenme bağlamında, uzaktan öğretim sistemi ile tasarımlanmış araçları kullanarak yaşamboyu öğrenme etkinliklerini sürdürmeleridir.  

 

Malcolm Knowles kelimenin mucididir.Yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı anlamına gelir.Bireylerin doğrudan kendi deneyimlerinden yararlanarak öğrenmesidir.

anlamlandırma teorisi INTERPRETATION THEORY

Bireylerin  yeni, belirsiz, akıl karştırıcı ya da bir şekilde beklentileri ihlal eden olayları anlama sürecidir.

Anlamsal Ağ SEMANTIC WEB

Anlamsal ağ, dünya üzerindeki bilgileri tek bir platformda toplamayı amaçlayan, ilgili süreçlerin bilgisayarlar tarafından Web üzerinden otomatik olarak yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır. 

anlatı NARRATIVE

İnsanların başlarından geçen olaylarla ilgili anlattıkları hikâyeleri analiz etmek için benimsenen bir nitel araştırma yaklaşımıdır.

AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Projeleri R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT) PROJECTS

Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projedir.

Araç MEDIUM

Bir iletişim mesajını verili bir kanal boyunca iletilebilir bir sinyale çeviren teknik ya da fiziksel ortamdır.

aralıklı öğrenme SPACED LEARNING

Yoğun bir öğrenme içeriğinin öğrenenin psikolojik ve fiziksel olarak dikkatini dağıtacak 10 dakikalık iki arayla müteakip şekilde üç kere tekrarla işlenmesini işe koşan öğrenme metodudur.

Araştırma RESEARCH

Herhangi bir olgu, olay ya da kişiyi anlamak, geliştirmek ve sonuçta bilimsel bilgi üretmek amacıyla birtakım bilimsel ilkeler tarafından yönlendirilen, planlı ve sistematik olarak yürütülen bir inceleme olup, verilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve sonucun rapor edilerek duyurulmasını içeren bir etkinliktir.

Araştırma Problemi RESEARCH PROBLEM

Araştırmacıyı fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görünen teoremler ve kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele, durum, güçlük olarak tanımlanabilir. 

Araştırma Yaklaşımları RESEARCH APPROACH

Kapsamlı varsayımlardan başlayıp detaylı veri toplama, analiz ve yorumlama yöntemlerine kadar yayılan bir araştırma sürecindeki plan ve prosedülerdir.

Arayüz INTERFACE

İnsan-bilgisayar etkileşiminin merkezinde yer alan, kullanıcının yazılım ve donanımı yönetmesini sağlayan ortam ve araçlardır. Bilgisayar ekranları donanım arayüzüne, web tarayıcıları ise web arayüzüne örnek olarak verilebilir. 

 

ARCS-V Motivasyon Tasarımı Modeli ARCS-V MOTIVATIONAL DESIGN MODEL

John M. Keller (1983, 2010) tarafından öğretim tasarımında motivasyon boyutunu ele alan tasarım modelidir. Model beş motivasyon kategorisini oluşturan dikkat (attention), ilişki (relevance), güven (confidence), doyum (satisfaction) ve eylem (volition) faktörlerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenelerin, öğrenme ortamının ve ders malzemelerinin analizinden sonra uygun motivasyon stratejileri geliştirilir ve ders süresince uygun iletişimsel araçlarla kullanılır.

Ardışık Betimleme CONTINUOUS REPRESENTATION

Çizgi romanda olduğu gibi bir konuyu zaman içindeki akışıyla ardarda dizilmiş sahneler içinde resimleme betimlenmesidir. 

artalan bilgisi BACKGROUND KNOWLEDGE

Daha önceden edinilen bilgi ve deneyimlerin tümüdür. Çoğunlukla önbilgi ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik AUGMENTED REALITY

Fiziksel dünyanın sanal ile gerçek zamanlı olarak bütünleştirilerek aynı kadrajda bulunmasını hedefleyen uygulamalardır. 

Var olan gerçekliğin, bilgisayar ürünü olan 3D grafik, yazılı metin, fotoğraf ve efektlerle zengileştirilerek sanal gerçeklikle bir araya getirildiği bir sistemdir. Kullanım alanı olarak tıp, eğitim ve robot teknolojisi örnek verilebilir.

B

Bağımlı Değişken DEPENDENT VARIABLE

Araştırmada diğer değişkene ya da değişkenlere (bağımsız değişkene) karşı tepkisinin araştırıldığı değişkenlerdir.  Bağımsız değişkene bağlı olarak değişiminin araştırıldığı değişkendir. 

Bağımsız (Etki Eden) Değişken INDEPENDENT VARIABLE

Araştırmacının kontrolü altında olan, düzenleyip, değiştirebildiği değişkendir. Araştırmada etkisinin olup olmadığı araştırılan değişkendir. 

Bağımsız Öğrenme INDEPENDENT LEARNING

Öğrenenin kendi öğrenme sürecinden sorumlu olduğu öğrenme biçimidir. Kendi kendine öğrenme, öz-düzenlemeli öğrenme, öz-yönelimli öğrenme, öz-yönetimli öğrenme ve öz-motivasyon bu kavramın temel bileşenleri arasındadır. 

 

Bağlantıcılık CONNECTIVISM

lar üzerinde anlamlı ilişkiler ve bağlar kurarak bilginin yapılandırılması süreciyle ilgilenen öğrenme kuramıdır. 

Bilginin kendisinin kişi veya nesnelerde yattığını, bilginin kendisinden çok bağlantılar ve ağlar yoluyla bilgiye sahip olan kişi veya nesnelere ulaşabilmenin öğrenme için önemli olduğunu ifade eden bir öğrenme yaklaşımı.

BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)

Yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama, YÖK’ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca gerçekleştirilmektedir.

başarılı proje SUCCESSFUL PROJECT

Proje müşterisi tarafından başlangıçta koyulan hedeflere ulaşılan, faaliyetleri yapılması gerektiği gibi gerçekleştirilen ve belirlenmiş bir problemin önceden saptanan zaman, maliyet ve kalite sınırları içinde çözüme ulaştırıldığı projelerdir.

BEBKA BEBKA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Betimsel Analiz DESCRIPTIVE ANALYSIS

Çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin geçmişte var olan temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasıdır. Betimsel analiz dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki araştırmacının araştırma sorularından, araştırmanın kavramsal çerçevesinden ya da görüşme ve gözlemlerde yer alan boyutlardan hareket ederek veri analizi için çerçeve oluşturmasıdır. Daha sonra araştırmacı önceden belirlenmiş çerçeveye bağlı olarak verileri okur ve düzenler. Sonraki aşama araştırmacının düzenlemiş olduğu verileri tanımlamasıdır. En son süreç ise araştırmacının tanımlamış olduğu bulguları açıklaması, ilişkilendirmesi ve anlamlandırmasıdır

Betimsel İstatistik DESCRIPTIVE STATISTICS

Bir değişkene ilişkin sayısal veilerin toplanması, özetlenmesi, analiz edilip sunulmasına olanak sağlayan istatistiksel işlemlerdir. İstatistiksel anakütle hakkında kestirim veya hipotez sınaması için analitik ifadeleri elde etme hedefi yoktur.

BINARY BINARY

İkili sayma sistemi, diğer bir değişle 2 tabanlı sistem olarak açıklanan bilgisayar dili.

Bırakma DROP-OUT

Kişisel özellikler, profesyonel yaşam, program özellikleri ve çevresel faktörlerden kaynaklı olarak sistemden ayrılmadır.

biçimlendirici analitikler FORMATIVE ANALYTICS

?Öğrenme için analitik? yaklaşımını benimseyerek öğrenenlerin öğrenme süreçlerinde bu zamana kadar ne yaptıkları ve bu konuda gelecekte neler yapabilecekleri konusunda sürekli geri bildirim sağlamak amacıyla öğrenenlere ait büyük verinin toplanması, takip ve kaydedilmesidir.

bildirimsel bilgi DECLARATIVE KNOWLEDGE

Öğrenenin hatırlayabildiği ve tekrarlayabildiği yüzeysel olgu ve içerik bilgisidir.

Bilgi KNOWLEDGE

Anlamlı verilerin birlikteliğinden oluşan enformasyon'un işlenebilmesi için gerekli kuralların, ilkelerin ve yapıların anlaşılmasıdır.

 

Bilgi Açığı KNOWLEDGE GAP

Bilgi açığı kuramı Türkçede bilgi uçurumu, bilgi gediği ya da bilgi farkı gibi kelimelerle adlandırılır. Bu kurama göre bilgi toplumda eşit miktarda dağıtılmamıştır. İktisadi servette olduğu gibi, bilgidede sahiplik sözkonusudur. Kitle iletişim araçlarıyla katarılan bilgi, bu bilgiye daha fazla erişme olanağı olan bazı toplumsal kesimlerin diğerlerine oranla daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlar Bunun doğal sonucu olarak toplumda ki bilgi artışı anstabil bir görünüm seyrederek yüksek statüdeki kesime göre alt kesimlere oranla daha fazladır. Bilgi açığı ilk kez 1970 yılında Ticheneor Dnhue nun bir makalesinde bahsedilmiştir. Bilgi açığı kitle iletişim araçları yoluyla sosyal sistem içerisinde bilgi verişi arttıkça, yüksek sosyoekonomik statü katmanları,düşük sosyoekonomik katmanlardaki kişilere göre verilen bilgiyi daha hızlı alma eğilimi gösterirler, böylece bu katmanlar arasındaki bilgi açığı azalma değil çoğalma göstermektedir

Bilgi Mimarisi INFORMATION ARCHITECTURE

Bilgi Mimarisi (Information Architecture), bilgi paylaşım ortamlarının yapısal tasarımı; organizasyon, etiketleme, arama ve ağ içi gezinti sistemlerinin birleşimi; bilgi ürünlerini ve deneyimleri kullanılabilirlik ve bulunabilirliği kolaylaştıracak şekilde örgütleme bilimidir

Karmaşık bütünler hâlinde bulunan bilgi öbeklerini sınıflayarak, grup layarak, bağlantılandırarak ya da ayrıştırarak organize edip bilgiyi kullanıcının en rahat, kolay ve işine yarayacak şekilde erişimine sunmayı amaçlayan disiplindir.

 

Bilgi Teknolojisi INFORMATION TECHNOLOGY

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kombinasyonudur. 

Bilgi Toplumu KNOWLEDGE SOCIETY

İnternet, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilgiyi araştırma ve incelemeye önem veren toplumdur.

Bilgi Yönetimi KNOWLEDGE MANAGEMENT

Belirli bir bağlam içerisinde bilgiye nasıl ulaşacağını, değerlendireceğini, analiz edeceğini, uygulayacağını ve yayacağını bilme 

Bilgi-İşlemsel Düşünme COMPUTATIONAL THINKING

Bir problemin formüle edilmesi ve çözümün bir bilgisayarın etkili biçimde gerçekleştireceği şekilde ifade edilmesini içeren düşünsel süreçlerdir.

Bilgisayar COMPUTER

Yazılım ve donanım bileşenlerinden oluşan, karmaşık işlem ve süreçleri girdi-çıktı birimleri ile otomatik olarak gerçekleştiren elektronik cihazlardır. 

 

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING

Dil öğrenme sürecinin çeşitli aşamalarında bilgisayar ve internetin işe koşulduğu, öğrenen-arayüz, öğrenen-öğreten, öğrenen-öğrenen etkileşimiyle dil becerilerinin kazandırıldığı dil öğrenme yönemidir. Klasik dil öğretim yöntemlerine göre yoğun etkileşim içerir. Özellikle internet tabanlı uygulamalarla öğrenenme etkinliklerinde gerçek iletişime benzer öğrenme etkinlikleri sunabilir.  

 

Bilgisayar Destekli Öğrenme COMPUTER-ASSISTED LEARNING

Öğrenme süreçlerinin bilgisayar bileşen ve yetenekleri ile yürütülmesi, desteklenmesi ve değerlendirilmesidir. 

 

Bilgisayar Destekli Öğretim COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION

Öğretim etkinliklerinin  bilgisayar bileşen ve yetenekleri ile yürütülmesi, desteklenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. 

 

Bilgisayar Destekli Sınav COMPUTER-ASSISTED EXAMINATION

Her türlü açık ve uzaktan öğrenme sınav etkinliklerinin bilgisayar desteği ile tasarlanması ve uygulanmasıdır. 

 

Bilgisayar Tabanlı Zeki Eğitmen INTELLIGENT TUTORING SYSTEM

Yapay zekâ, bilişsel bilim, bilişim ve web teknolojilerini kullanarak bir öğreticinin davranışlarına benzer şekilde öğrenenin ilerlemesine rehberlik eden ve anlık geri dönütler ile öğrenme sürecinin desteklenmesini sağlayan sistemlerdir.

Bilim SCIENCE

Örgün bilgiler bütünüdür.

Belli bir konuyu bilme, anlama ve açıklama isteğiyle belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.

 

Bilim Okuryazarlığı SCIENCE LITERACY

Toplumsal yaşantıda kişilik geliştirme sürecini başlatan en önemli öğelerden biri bilim okuryazarlığı; bilimin içeriğini ve doğasını, bilimselliğin ne olduğunu, bilim-teknoloji ve toplum ilişkisini kavramaktan yorumlama uzanan kapsamlı bir süreçtir.

 

Bilimin Doğası NATURE OF SCIENCE

bilimin doğası ile genelde bilimin epistemolojisinin ve bir bilme yolu olarak bilimin ve bilimsel bilginin doğasında var olan değer ve inanışların anlatılmak istendiğini öne sürmüşlerdir

Bilimsel İletişim SCIENTIFIC COMMUNICATION

Bilimsel alana özgü yerleşikleşmiş anlatım biçimlerini ve jargonu içeren; kitap, dergi vb. kaynaklar yoluyla diğer bilim insanlarıyla kurulan iletişim türüdür.

Bilimsel Süreç Becerileri SCIENTIFIC PROCESS SKILLS

Bilim insanlarının davranışlarını yansıtıcı, birçok disiplin için uygun ve büyük ölçüde transfer edilebilir becerilerdir.

Bilimsel Yönetim SCIENTIFIC MANAGEMENT

Olgusal nitelikli problem çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli süreçleri olan en güvenilir yoludur.

bilimsel yöntem RESEARCH METHOD

Bir konuyu veya olayı araştırmak, doğrulamak, düzeltmek veya üstüne koymak amacıyla kullanılan bilimsel teknikler bütünüdür.

Bilişim Teknolojileri INFORMATION TECHNOLOGIES

Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve  depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan donanım, yazılım ve iletişim teknolojilerini bütünleştiren teknolojilerdir.

Bilişsel COGNITIVE

Bilmeye veya kavramaya ait.

Bilişsel Alan COGNITIVE DOMAIN

Zihinsel öğrenmenin ağırlık taşıdığı bir alan olup kişinin öğrenilmiş davranışlarından zihinsel yeti ve becerilerin daha çok yer veren bir özellik içerir. Bu alanın alt basamakları: bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmedir.

Bilişsel Öğrenme Kuramı COGNITIVE THEORY

Kişinin önceki öğrenmeleri sonucu çevresinde gerçekleşen öğrenmelerin zihinde yarattığı anlam yüklemeleri ile anlama, algılama, düşünme, yaratma ve duyuş sürecinde karşılıklı öğretme-öğrenme etkileşimi içinde bilgiyi üretmesi ve yorumlaması sürecidir. 

Bilişsel Yanlılık

Kişinin rasyonaliteden ayrıldığı durumları ifade etmektedir. Bilişsel yanlılıklar belirsizlik durumunda insanların bilişsel sınırlılıklarının altından kalkmada destekçi olmaktadır. Karar almayı kolaylaştırarak rasyonel olmayan sonuçlara götürmektedir.

Bilişsel Yük COGNITIVE LOAD

İnsanın sınırlı bilişsel kapasitesine göre kısa süreli bellekte (çalışan bellekte) belirli bir zaman dilimnde işlenen enformasyon miktarıdır.

bireyselleştirilmiş eğitim programı-BEP ıNDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM-IEPS

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi vb.) ve destek hizmetlerden (destek eğitim odası, sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır.

Blog / Web Günlüğü BLOG

Blog, paylaşılan çevrimiçi bir günlüktür. Bir web sayfasında yayınlanır ve genellikle web tarayıcısına erişimi olan herkes tarafından kullanılabilir. Blog yazarının herhangi bir konuda düşüncelerini, gözlemlerini, duygularını ve önerilerini içerir.

Bulut Bilişim CLOUD COMPUTING

Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.

Bulut bilişim, veri merkezlerinin altyapısının kullanılarak internet üzerinden hizmetlerin sunulduğu esnek ve ölçeklenebilir hizmetleri ve araçları ifade eder. Bulut bilişimde altyapı ihtiyaçlarının hizmet olarak sağlanması (IAAS), platform ihtiyaçlarının hizmet olarak sağlanması (PAAS) ve yazılım ihtiyaçlarının hizmet olarak sağlanması (SAAS) olmak üzere üç sunum modeli bulunur.

bütüncül Anlayış HOLISTIC UNDERSTANDING

Nitel araştırmacılar, çalışma altındaki problem veya sorunun bütünsel bir resmini elde etmeye çalışır. Bu durum; çoklu bir bakış açısını, bir durumda var olan birçok faktörü ve genelikle aniden ortaya çıkan büyük resmin taslak bir çizimini içerir. Merkez bir fenomenin veya sürecin çoklu yönlerinin görsel bir modeli, bu bütünsel resmin oluşturulmasına yardımcı olur. 

büyük veri BIG DATA

Belirli eğilim, yaklaşım ve durumları ortaya çıkartmak amacıyla toplanan sadece elektronik araçlar yardımıyla analiz edilebilecek derecede büyük ve karmaşık veri setleridir.

Büyük Veri Analizi BIG DATA ANALYSIS

İnsanların her gün kullandığı sosyal medya hesapları, arama motorları, internet gezintileri sırasında arkalarında bıraktıkları izler ve tekil kullanıcıların internet ile olan tüm etkileşimlerinin bir araya getirildiği devasa veri yığınıdır.

C

Cep telefonu MOBILE PHONE

Kişilerin günlük hayatta yanlarında taşıyabildikleri, genellikle cepte taşınabilecek boyutta olduğu için cep telefonu olarak adlandırılan, baz istasyonları aracılığıyla iletilen sinyallerle kablosuz iletişim kurulabilen aygıttır.

CSS CSS

Cascading Style Sheets/Basamaklanmış Stil Katmanları’nın kısaltması olan CSS bir web sitesi içerisinde birbiriyle uyumlu renk, yazı tipi, boyut gibi öğelerin her sayfa için ayrı ayrı değil de tek bir yerden yönetilmesi anlamına gelen bir kodlama türüdür.

Ç

Çevirimiçi Öğrenme Topluluğu ONLINE LEARNING COMMUNITY

Bilgisayar ağlarına dayalı iletişim olanakları (Internet) aracılığıyla etkileşim içine giren, belirli bir ilgiyi, gereksinimi, hedefi, hizmeti, düşünceyi paylaşan insanların oluşturduğu gruplardır. 

Çevrim dışı OFFLINE

Bir bilgisayar veya telekomünikasyon ağına bağlı durumda olmama veya bu sistemlerden bağımsız olma durumu.

Çevrim İçi İletişim ONLINE COMMUNICATION

İnsanların, küresel veya yerel bilgisayarlararası ağlar yardımıyla mekan ve zaman sınırları olmadan iletişim kurması anlamına gelmektedir.

Çevrimiçi ONLINE

Herhangi bir bilgisayar ile sunucuya bağlı olma halini ifade eder. Dolayısıyla, çevrimiçi olmak internette olmak anlamına gelir.

çevrimiçi işbirlikli öğrenme topluluğu ONLINE COLLABORATIVE LEARNING COMMUNITY

Öğrenenlerin bir sorunu çözme veya bir konuda uzlaşma gibi ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştıkları bilgi alışverişinde bulundukları çevrim içi öğrenme topluluğudur.

Çevrimiçi Öğrenme ONLINE LEARNING

İnternet ortamlarında meydana gelen yapılandırılmış, yapılandırılmamış ya da yarı-yapılandırılmış öğrenmedir.

Çevrimiçi Öğrenme Ortamı ONLINE LEARNING ENVIRONMENT

Web sunucuları aracılığı ile internette yer alan öğrenme içerik ve araçlarıdır. 

Çift Kör Çalışma DOUBLE-BLIND STUDY

Gözlemlere yanlılık girmemesi için hastanın ve hekimin hastanın hangi ilacı aldığını bilmemesi.Benzer şekilde bilimsel yayınlarda hakem ve yazarların birbirini bilmemesi durumu.

çift-kayıt DUAL-ENROLLMENT

Öğrenenlerin eş-zamanlı olarak iki ayrı akademik program veya eğitim kurumuna kayıt olmasıdır.

çift-kredi DUAL-CREDIT

Öğrenenlerin tek dersi tamamlayarak iki veya daha fazla eğitim kurumu tarafından tanınan kredileri kazanması sürecidir.

çift-modlu kurumlar DUAL-MODE INSTITUTIONS

Uzaktan eğitimin hali hazırda yüz-yüze eğitim verilmekte olan kampüs üzerine sonradan yapılandırıldığı kurumlardır. Örneğin: Pennsylvania Eyalet üniversitesi dünya kampüsü.

çok kültürlü eğitim MULTICULTURAL EDUCATION

Farklı kültürlerden gelen bireylerin bakış açıları, tutumları, fikirleri ve inançlarını işe koşan eğitim uygulamalarıdır.

Çoklu Ortam MULTIMEDIA

Her türlü yazılı, işitsel ve görsel enformasyonun elektronik ortam ve araçlarla sunulmasıdır. Görsel-işitsel enformasyon hareketli ya da hareketsiz olabilir.

Çokluortam Öğrenme MULTIMEDIA LEARNING

Elektronik ortamlarda yazılı, görsel ve işitsel enformasyona dayalı öğrenmedir.

D

Dar yayıncılık NARROWCASTING

Belirgin hedef kitlelere yapılan yayın

Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı BEHAVIOURIST LEARNING APPROACH

Öğrenmenin davranışlara dayandığını öne süren öğrenme yaklaşımıdır.

davranışçı yaklaşım BEHAVIORAL THEORY

 Bu yaklaşıma göre insanlar yeni davranışlar öğrenebildiklerine göre, psikolojik danışma ve rehberlik sürecinde de daha önce öğrendikleri olumsuz davranışlar yerine yenisini öğrenebilirler . Ancak öğrenmenin gerçekleşmesi için uyarıcı davranış ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bozuk davranışa yol açan çevresel koşullar ya da uyarıcılar ortadan kaldırılıp, istenen davranışların pekiştirilmesiyle yeni davranışlar kazandırılabilir.

Davranışçılık BEHAVIOURISM

Bilinçten daha çok davranışların gözlenip incelenmesini savunan yaklaşımdır. Dolayısıyla, davranışçılık eğitimde istendik davranışları elde etmeyi amaçlar.

Davranışsal Ekol BEHAVIOURISM

Uyaran (stimulus) - tepki (response) ilişkisini bir başka deyişle objektif tekniklerle gözlenebilen sadece çevresel uyarıcılara, insanların bu uyaranlara karşılık gösterdikleri tepkileri inceleyen davranışsal yaklaşımdır. 

Değerler Eğitimi

Bilgi, beceri ve tutum kazandırmanın yanında bireylerin temel insani değerleri kazanmış iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmelerinin amaçlandığı sistemdir.

Delfi Tekniği DELPHI METHOD

1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devlerinde RAND (Research and Development) firmasında çalışan Olaf Helmer ve Norman Dalkey isimli iki araştırmacının geliştirmiştir. Bu tekniğin amacı karar verme sürecinde yaratıcı ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için fiziksel olarak birbirinden uzakta olan konu uzmanlarından bilgi toplamak ve bu bilgiyi biçimlendirmek, uzmanlar arasında gizliliği sağlayarak ön yargılardan arındırılmış etkili ve sistemli bir iletişim süreci oluşturarak uzman grubunun nihai karara varmasını kolaylaştırmaktır. 

Demografi DEMOGRAPHY

Büyüklükleri, yapıları ve dönüşümleri de dahil olmak üzere popülasyonların incelenmesidir. Nüfus bilimi olarak da ifade edilir. 

Denetim AUDIT

Bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu belirtmek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, değerlenmesi ve sonucunun bilgi kullanıcılarına kullanıcılarına raporlanmasıdır.

Deneysel Araştırma EXPERIMENTAL RESEARCH

Deneysel araştırmanın amacı spesifik bir davranışın bir çıktıyı etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Araştırmacı, bir gruba spesifik bir davranışta bulunarak ve diğer bir gruptan ayrı tutarak ve daha sonra her iki grubun bir çıktıdan nasıl sonuçlar aldığını belirleyerek değerlendirme yapar. Deneyler, deneklerin rasgele atandığı tam deneysel ve rastgele olmayan atamaların yapıldığı yarı deneysel çalışmaları içermektedir. 

Denklik Kuramı EQUIVALENCY THEORY

Yüzyüze eğitim ve uzaktan eğitimin öğrenenlerin bulunduğu yer ve öğrenme süreçlerinin farklı koşullara sahip olması nedeniyle birbirine eşit olamayacağını, ancak denk olabileceğini savunan kuramdır. Buna göre her iki eğitim biçimi de farklı yöntem ve süreçler kullanarak benzer öğrenme çıktılarına erişebilirler. Bu bağlamda uzaktan eğitimin yüzyüze eğitimin bir kopyası olmasına karşı çıkan kurama göre uzaktan eğitim deneyimi yüzyüze dengi ile aynı çıktılara erişebilir ve bunun için de eşzamanlı ve/veya eşzamansız iletişim araçları kullanılır. Bu da denklik olarak ifade edilmektedir. Kuramın önde gelen savunucuları Desmond Keegan ve Michael Simonson'dır. 

derin öğrenme DEEP LEARNING

Makine öğrenmesinin bir alt dalıdır. Yapay zeka yeteneklerini içinde barındıran bir robot öğrenmesidir.

Ders COURSE

Belirli öğrenme çıktılarına ulaşmak amacıyla önceden belirlenmiş bir içeriğin bir takvime ve izlenceye bağlı olarak sürdürüldüğü öğrenme-öğretme sürecidir.

Ders bırakma DROP OUT

Öğrenenlerin planladıkları dersleri bırakmaları ya da tamamını bitirmeden bırakmalardır. Bu kavram kitlesel çevrimiçi açık dersleri bırakmada sıklıkla kullanılmaktadır.

Ders İzlencesi SYLLABUS

Bir dersin hedefler, öğrenme çıktıları, içerik, işleyiş, kullanılacak kaynaklar, ölçme ve değerlendirme kriterleri ve beklenen öğrenen etkinliklerine yönelik açıklamaların yer aldığı belgedir. Ders izlencesinde tüm bu bilgilere yer verilebileceği gibi öğrenme sürecinin esnekliği ve uygulanacak öğretim yöntemine bağlı olarak izlencede yer alacak bilgiler öğrenen-öğreten işbirliğiyle de şekillendirilebilir. 

Ders Programı CURRICULUM

Belirli bir düzene göre takip edilmesi öngörülen, belirli bir zaman için hazırlanmış program bütünüdür. Bu programlar haftalık, dönemlik ya da yıllık süreler gibi zamanlar için hazırlanmış olabilirler.

determinizm BELIRLENIMCILIK

Bu yaklaşıma göre şu andaki her olay, geçmişteki olayların bir sonucudur; olaylar ise doğa yasaları tarafından belirlenir. Deterministlere göre, insanın istekleri ve davranışları içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiştir. Ne verilen kararlar özgürcedir ne de gerçekleştirilen eylemler.

Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE ROLE-PLAYING GAME

Çok sayıda oyuncunun çevrimiçi olarak oynadığı; oyunun konusu, hikayesi ve bağlamına göre farklı karakterlere bürünebildiği, oyun süresince kullanabileceği ekipmanlar toplayabildiği ve oyun ortamında kullanıcılar arasında çevrimiçi etkileşimin gerçekleştiği bir video oyunu türüdür.

Dışsal Motivasyon EXTRINSIC MOTIVATION

Bireyin dışında ödül ve ceza gibi öğelerin yarattığı motivasyon türüdür. 

Dıştan Bakış ETIC

Antropoloji kökenli olan kavram turizm araştırmalarında, pozitivist yaklaşımla gerçekleştirilen, objektifliği ön planda tutan ve genellenebilir sonuçlar elde eden nicel çalışmaları ifade etmektedir. 

Dijital Okuryazarlık DIGITAL LITERACY

Dijital teknolojileri kullanarak enformasyonu anlamlandırma ve yorumlama bilgi, beceri ve davranışlarıdır.

Dijital Göçmen DIGITAL IMMIGRANT

Genellikle 1980 yılı öncesi doğmuş, dijital dünyanın içine doğmayan, bu dünya ile yaşamlarının sonraki bir döneminde tanışan ve teknolojiye uyum sağlayan ya da sağlamaya çalışan kişilerdir.

Dijital Hukuk DIGITAL LAW

Elektronik olarak gerçekleştirilen eylem ve fiillerin  getirdiği  yasal  yaptırımlardır.  

Dijital Okuryazarlıklar DIGITAL LITERACIES

Sayısal okuryazarlık  teknoloji  ve  teknolojinin  kullanımı  hakkında  öğrenme  ve  öğretme  sürecidir. Sayısal okuryazarlık, bireyin sayısal teknolojilere ilişkin gerekli bilgilere sahip  olması  ve  bunları  uygulayabilecek yeterlikte olmasıdır. 

DİJİTAL ORTAM DIGITAL ENVIRONMENT

Verilerin üzerine kaydedilip saklandığı ortamların genel adıdır.

Dijital Uçurum DIGITAL DIVIDE

Sayısal uçurum, bireyler, haneler,  işletmeler  ve  coğrafi  alanlar  arasındaki  bilgiye  ve  iletişim teknolojilerine  erişim  fırsatlarına  ve  interneti  kullanım  alanlarının  genişliğine  dayalı olarak oluşan sosyo-ekonomik seviyelerinin arasındaki farkı ifade etmektedir 

Dijital Vatandaşlık DIGITAL CITIZENSHIP

Kişilerin toplum entegrasyonu, politika ve vatandaşlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerinde enformasyon ve iletişim teknolojilerini kullanmalarıdır. 

Dijital Yaşamboyu Öğrenme DIGITAL LIFELONG LEARNING

Öğrenenlerin bilgi ve okuryazarlık açısından uzun vadede (çocukluktan emekliliğe ve/veya beşikten mezara) dijital teknolojiler yardımıyla kişisel, sosyal, toplumsal ve akademik anlamda gelişmesi sürecidir.

Dijital Yerli DIGITAL NATIVE

Dijital teknolojilerin içine doğan ve bu teknolojileri gündelik haytının içinde etkili olarak kullanan kişidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER

Hastaların biliş, algı ve dikkat kapasitelerindeki bozukluklar nedeniyle yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan hareketlerde aşırılık, ertelenemeyen istek, kalıcı ve sürekli dikkatsizlik belirtileriyle karakterize olan davranışsal, sosyal ve psikolojik alanlarda sorunlar yaratan nörolojik ve psikiyatrik bozukluktur.

Dizinleme INDEXING

Genellikle “kodlama” olarak adlandırılan genel bir terimdir. Dizinleme, (a) açık kategoriler (kodlar) belirleme, (b) bunları az çok açık bir yapıyla düzenleme, bir “sözlük” veya kod kitabı olarak biçimlendirme ve (c) veri tabanında kodları uygun yerleri ile eşleştirmeyi içerir. 

Doğal Araştırma NATURALISTIC INQUIRY

Etnografik bir yaklaşım olarak doğalcı araştırmada amaç, kişilerin deneyimlerini bulundukları ortamlarda bir müdahalede bulunmadan incelemek ve davranışlarının bulundukları ortamla ilişkisini anlamaya çalışmaktır. İnsan davranışlarının doğal ortamlarda gözlemlenmesinin önemini vurgulamaktadır. 

Doğal Dil İşleme NATURAL LANGUAGE PROCESSING

İnsanlara özgü dillerin (örn Türkçe, İngilizce v.b.) sözel (dilbilim ile ilgili) analizlerinin yapılarak, dilin kurallı yapısının digital bağlamda çözümlenmesidir. 

Doküman İncelemesi DOCUMENT REVIEW

Bu analiz yöntemi araştırmanın amacına yönelik kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek olan verilerin tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Araştırılması düşünülen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. 

Donanım HARDWARE

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin fiziksel bileşenlerini ifade eder.

Dosya Paylaşma FILE SHARING

Bir elektronik dosyanın internet aracılığı ile bulut bilişim, eposta, sosyal ağ ve dosya transfer protokolü gibi farklı tekniklerle paylaşılmasıdır.

Durum STATUS

Kişilerin internette özellikle sosyal medya platformlarında çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını bildiren göstergedir. Sistem tarafından belirlenen çevrimiçi/çevridışı/meşgul gibi durumlar olduğu gibi kullanılan platformun özelliğine göre durum çubuğuna kişiselleştirilebilir iletiler de yazılabilir. 

Durum Çalışması CASE STUDY

Bir veya birkaç duruma ilişkin etkenlerin bütüncül bir yaklaşımla araştırıldığı, bu etkenlerin ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerinde derinlemesine araştırma yapıldığı bir nitel araştırma desenidir.

Düşük-bağlamlı kültürler LOW-CONTEXT CULTURE

İletişimin dil yoluyla açık bir şekilde gerçekleştirildiği kültürlerdir. Örneğin Alman, Amerikan ve Fransız kültürleri.

Düz anlatım LECTURE

Öğretmenin/öğretim elemanının bilgiyi düz anlatım tekniğiyle, zaman zaman öğrenenlere düşündürücü sorular da sorarak  pasif dinleyici konumundaki öğrenen grubuna aktarmasıdır. Etkileşim düzeyi düşüktür. 

Düz yapılı tartışma panoları FLAT-STRUCTURED DISCUSSION BOARDS

Paylaşılan fikirlerin kronolojik olarak sıralandığı etiketleme gibi sosyal ağ özelliklerini de barındıran formatlardır.

E

E-Danışmanlık E-MENTORING

Öğrenenlere, çevrimiçi araçlar ile bireysel destek ya da geri bildirimde bulunarak öğrenme deneyimlerine destek olma 

E-Değerlendirme E-ASSESSMENT

Değerlendirme süreçlerinin elektronik ortam ve araçlar ile gerçekleştirilmesidir. 

E-Dergi E-JOURNAL

Elektronik ortamlarda dergilerin sunulmasıdır.

E-Devlet E-GOVERNMENT

Devletin vatandaşlara yönelik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu web sitesidir.

E-Gazete E-NEWSPAPER

Günlük, haftalık veya belirli zaman aralıklarında yayınlanan; haber, görüş ve enformasyon içeren elektronik gazete.

E-Kitap E-BOOK

Bilgisayar veya elektronik bir cihaz üzerinden okunabilen, basılı olmayan kitap.

e-metin E-TEXT

Genellikle elektronik olarak okunabilen ve dijital formata uygun olan metne dayalı her tür bilgidir.

E-Öğrenme E-LEARNING

Senkron ve asenkron elektronik ortamlarda gerçelkleşen öğrenmeye denir. Dolayısıyla, e-öğrenme, bilgisayar veya internet gibi teknolojilerin kullanımını gerektirir

E-Portfolyo E-PORTFOLIO

Öğrenenin ürünlerini dijital ortamda sakladığı, sistemin izin verdiği ölçüde öğretim elemanı veya değerendirmeciden geri bildirim alabildiği dijital ürün dosyasıdır.

E-Posta E-MAIL

İnternet yoluyla bilgisayar ağları üzerinden dijital mesaj gönderme ve alma yöntemidir. Bu mesajlarda çokluortam bileşenleri kullanılabilmektedir.

E-Seminer E-SEMINAR

Dijital teknolojiler kullanılarak ağlar üzerinden gerçekleştirilen seminerlerdir. 

E-Sesli Kitap E-AUDIO BOOK

İnternet üzerinden dinlenebilen sesli kitaplardır. Sesli kitabın hazırlanma sürecinde kullanılan yazılım ve kitabın tasarımına göre kitap içerisinde sayfalar arası gezinti yapılıp yer imi eklenebilir. 

Editör EDITIOR

Bir gazete, dergi veya kitabın içeriğine neyin dahil edilmesi gerektiğine karar verir ve yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazrı hale getirir.

EFL EFL (ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

İngilizceyi, İngilizcenin ana dil olmadığı veya ikinci dil olarak kabul edilmediği bir ülkede öğrenmek

Ego EGO

Adını Latince “ben” sözcüğünden alan ego, zihnin dış gerçekliğe tepki veren ve kişinin “kendi” olarak düşündüğü kısmıdır. Egonun bütün işlevleri tamamıyla bilinçli olmasa bile, ego bilinçliliği içerir.

Eğitim EDUCATION

Bireylerin bilgi, beceri ve anlayış edinmelerine yardım etme süreçlerinin toplamıdır.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) EDUCATION INFORMATION NETWORK

Fatih Projesi kapsamında 2012 yılında yayın hayatına başlayan e-içeriğin ulaşılmasında kolaylık sağlayan öğretmenlerin ve öğrencilerin çalışmalarında ve araştırmalarında kolaylık sağlayan web sitesidir.

Eğitim Teknolojileri EDUCATIONAL TECHOLOGY

Öğrenme kaynakları ve süreçlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, kullanılması, yönetilmesi ve değerlendirilmesindeki teori ve uygulamalardır

Eğitim Yazılımı COURSEWARE

Bilgisayar sistemlerinde çalışan her türlü eğitici ve öğretici yazılımı ifade eder.

Eğitlence (Eğitici eğlence) EDUTAINMENT

Eğitirken eğlendirmek için tasarlanan bir eğlence formudur. Modern eğitlence türleri; televizyon yapımları, filmler, müze sergileri ve bilgisayar programları gibi izleyicinin dikkatini çekmek için eğlenceyi kullanan ve bu sırada da eğitsel mesaj veren yapımlardır.

Eğitsel Veri Madenciliği EDUCATIONAL DATA MINING

Makine öğrenmesi, istatistik, bilişsel bilim, psikometri, yapay zeka gibi alanlarla etkileşimde olan veri madenciliği yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenenlerin ve öğrenme süreçlerinin analiz edilmesine olanak sağlayan bir araçtır. 

Eğlendirerek Eğitim EDUTAINMENT

Belirli öğrenme hedeflerine yönelik eğilendirici içerik ve etkinliklerin yer aldığı öğrenme sürecidir. Genellikle öğrenenlerin etkin olarak rol aldığı, öğrenme sürecini keyifli hale getiren etkinliklerden oluşur. Öğrenenin öğrenme sürecinin merkezinde olduğu bu eğitim türü klasik didaktik yaklaşımlardan uzaktır. 

Eğretileme METAPHOR

Bir olguyu, bir olayı, bir nesneyi, yine başka bir olgu, olay ve nesne ile açıklamaktır.

Ekip TEAM

1- Ortak bir amacı gerçekleştirmeye yönelmiş, üstün sonuçlar üreten, birlikte iyi çalışan ve bundan zevk alan insan topluluklarıdır.

2- Görevlerinde karşılıklı bağımllı, sonuçlar için sorumluluğu paylaşan, kendilerini sağlam bir sosyal varlık olarak gören ve dışarıdan da aynı şekilde görülen, herhangi bir sosyal sistem içine yerleşmiş insan topluluğudur.

eklektik öğrenme stili ECLECTIC LEARNING STYLE

Bir öğrenenin aynı anda birden fazla öğrenme stiline sahip olabileceği, her öğrenenin çekinik olduğu veya yetkin olmadığı öğrenme stillerini zamanla geliştirme şansı ve becerisi olduğunu savunan çoklu öğrenme stilidir.

Eklentiler PLUGIN

Sitenin işleyişine katkı sağlamak amacıyla üretilen küçük programcıklardır. Kategori içinde arama yapmak, bir HTML düzenleyicisiyle içerik girişini yapmak gibi işlevler bu eklentilerle gerçekleştirilir.Sitenin işleyişine katkı sağlamak amacıyla üretilen küçük programcıklardır. Kategori içinde arama yapmak, bir HTML düzenleyicisiyle içerik girişini yapmak gibi işlevler bu eklentilerle gerçekleştirilir.

ekolojik psikoloj EKOLOGICAL PSYCHOLOGY

Çevre psikolojisinin öncülerinden  tarafından barker ortaya atılan bir yaklaşım. barker, insan-çevre etkileşiminin karmaşıklığına dikkati çekerek, mekanın bireyleri ve bireylerin de mekanı kendi tarzlarında şekillendirdiğini öne sürmüştür.

Ekolojik Tasarım ECOLOGICAL DESIGN

Disiplinler arası yaklaşım ile başta ekolojik süreçler olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik süreçleri destekleyici nitelikte çalışmayı gerektiren bir kavramdır.

EKRAN OKUYUCU PROGRAM SCREEN READER PROGRAM

Ekranda yer alan metin, grafik, kontrol düğmeleri ve menülerin bilgisayarla oluşturulmuş bir ses tarafından okunmasıdır. Görme engellilerin bilgisayar kullanımını sağlamakta ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmaktadır.

eleştirel düşünme CRITICAL THINKING

Akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. 

Analiz etme, yorum yapma, kendini düzenleme, çıkarımda bulunma, açıklama ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanarak bilginin doğruluğunu, güvenirliliğini sınama

Eleştirel Teori CRITICAL THEORY

Ontolojik olarak değer temelli realizmi (doğru, sosyal süreçler tarafından şekillenir savı), epistomolojik olarak sübjektivizmi (bulguların araştırmacının değerleri doğrultusunda sunumu) ve metodolojik olarak da interaktif şekilde değişikliğe açık olmayı kapsayan pradigmadır. 

Ençoklamacı Karar Yaklaşımı

Ençoklama her seçeneğin detaylı bir biçimde incelenmesi ile en iyi seçeneğin bulunarak karar verileceğine inanılan yaklaşımdır. Ençoklamacı karar verme seçeneğini uygulayan kişiler karar verme sürecinde kullandıkları sosyal kıyaslama bilgileriyle mümkün olan en iyi seçeneği seçmeye meyillidirler.

Enformasyon INFORMATION

Enformasyon veya malumat, bir konuya ilişkin verilerden derlenmiş bilgi parçasıdır. Diğer bir ifadeyle duyularla elde edilen ham verileri aşan, bir konu etrafında işlenmiş halidir. 

 

Entellektüel Sermaye INTELLECTUAL CAPITAL

Bir kuruluşun diğer kuruluşlardan farkını ortaya koyan ilave bilgi birikimi.

Epistemoloji EPISTEMOLOGY

Bilginin doğası, kaynağı ve yapısı ilgilenen felsefe dalıdır. Epistemolojinin olması için bir ontolojinin olması gerekir.

Bilgi felsefesidir. Bilginin doğası ve kaynağını inceleyen bir bilim dalıdır. 

Bilginin elde edilme yolu doğması biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalıdır.

Ergonomi ERGONOMI

İnsanların anatomik özelliklerini, fizyolojik kapasitelerini ve toleranslarını göz önünde bulundurarak, endüstriyel iş ortamındaki pek çok faktörün etkisiyle meydana gelebilecek psikolojik ve sosyal stresler altında sistem verimliliğini ve insan- makine- çevre uyumunun temel kanunlarını ortaya koyan bir bilim dalıdır.

Esnek Sınıf FLEXIBLE CLASSROOM

 Herhangi bir öğrenme ortamının sağlayacağı performansı, güdülenmeyi ve etkililiği maximuma çıkarma ayrıca hem öğrenciye dinamik öğrenme ortamı sunma hem de öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış sınıfları ifade etmektedir.

EŞ ZAMANLI ÖĞRENME SYNCHRONOUS LEARNING

Aynı anda fakat farklı yerlerde gerçekleşen eğitim, öğretim ve öğrenme türlerini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

Eşik Bekçisi THRESHOLD GUARD

Eşik Bekçisi bir iletişim düzeninde en önemli rol oynayan grup üyesidir. Eşik bekçisi iletişimi grubun dünya görüşüne göre biçimlendirerek, saygı duyulan bir önder ve dolayısıyla güvenilir bir kaynak olarak etkide bulunur. Bir diğer tanım olan Eşik bekçişi veya kapı tutucu terimi ile kanaat önderi arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Eşik bekçisi bir mesaj kitle iletişim araçlarından bireysel dinleyici yada izleyicilere gecerken müdahale eden kişiyi anlatır. 

Eşitlik teorisi EQUIVALANCE THEORY

 Uzaktan eğitimin geleneksel eğitimin tıpatıp aynısı olmadığını fakat uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin çıktılarının  birbirine eşit olduğunu ileri süren bir teoridir. Bu teoriye göre öğrenme deneyimleri öğrenenlerin yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim ortamlarında olup olmadıklarına bakmadan tıpatıp aynı olmak yerine birbirlerine eşit olmalıdır. 

Eşvaryanslılık EQUIVARIANCE

Sürekli bir değişkenin puanlarında gözlenen değişimlerin diğer değişkene ilişkin puanlarda da benzer şekilde gözlenmesidir.

Etkileşimli Kitap INTERACTIVE BOOK

Etkileşimli çokluortam bileşenleri ile desteklenen elektronik kitap formatıdır.

Etkinlik EFFICIENCY

İşçilik, hammadde, malzeme ve diğer girdilerin işletme içinde saptanan amaçlar doğrultusunda ne denli etkin ya da yeterli kullanıldığını gösteren bir değerlendirme kriteridir. 

Etnografi ETNOGRAPHY

Araştırmacının uzun bir zaman zarfı içerisinde doğal ortamlarında bozulmamış bir kültürün ortak davranış, dil ve eylem modellerini incelediği, kaynağını antropoloji ve sosyolojiden alan bir araştırma desenidir. Veri toplama, genellikle mülakat ve gözlemleri içermektedir.

Eylem VOLITION

@ARCS-V Motivasyon Tasarımı Modeline sonradan eklenen bu faktör, öğrenenlerin bir hedefi gerçekleştirmek için eyleme geçme durumlarını ifade eder. Model bağlamında kullanılan stratejilerle, öğrenenlerin öncelikle güçlü bir niyete sahip olması, çaba göstermesi, eyleme başlaması ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlar.

Eylem araştırması ACTION RESEARCH

Eylem araştırması, belirli bir durum veya probleme hemen uygulanan pratik sonuçlar üretmek üzere tasarlanmış sistematik ve düzenli bir yoldur. 

Eylem Yeterliği VOLITIONAL COMPETENCE

Öğrenenlerin öğrenme sürecindeki hedeflerini gerçekleştirmek için niyetlerini ve isteklerini somut eylemlere dönüştürmelerini sağlayan yeterliği ifade eder. Bu durumda öğrenenler, etkinleşen davranışta bulunma niyetlerini kendi iradeleri ile gerçekleştirmektedirler.

F

Faaliyet planlaması ACTIVITY PLANNING

Projenin amacında belirlenmiş dönüşümü ve ilerlemeyi sağlamak üzere yapılması gereken işlerin planlanmasıdır.

Facebook FACEBOOK

Kayıtlı kullanıcılarına kişisel profillerini oluşturma, fotoğraf veya video yükleme, mesaj gönderme, düşüncelerini paylaşma, çevrimiçi anketlere katılma ve başka bireylerle iletişime geçme fırsatı veren bir sosyal ağ sitesidir.

Faktör Analizi FACTOR ANALYSIS

 Bir konu, kavram ya da olgu ile ilgili gizil değişkenlerin belirlenmesinde veya varolan değişkenlerin farklı örneklemlerle doğrulanmasında yararlanılan bir istatistik tekniğidir.

Farklılaştırılmış öğretim DIFFERENTIATED INSTRUCTION

Farklı öğrenme stilleri olan öğrencilere ulaşmak için kullanılan bir öğretim tekniğidir. Her öğrenci kendi yöntemi ile en iyi öğrenir. Bu bağlamda farklılaştırılmış eğitim, öğretmenin öğretim planlarında her bir öğrenciye uygun bir şekilde nasıl planlayabileceğini gözlemlemesi ve uyarlamalar yapmasıdır.

FATİH Projesi FATIH PROJECT

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme - öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımını hedefleyen eğitim projesidir.

Feminist Yaklaşım FEMINIST APPROACH

Feminist araştırma çoğu kadın olan, feminist bir öz-kimlik taşıyan ve bilinçli olarak feminist bir perspektif kullanan insanlar tarafından yürütülür. Feminist araştırmacılar birçok araştırma tekniğini kullanır, kadınlara söz hakkı vermeye çalışır. Kadınların erkeklerden farklı biçimde öğrendiğini ve kendilerini farklı ifade ettiğini ileri sürer. Eleştirel teorideki gibi Praksis vurgusu vardır ve kadınların birlikte eylemlilikle ancak sorunlarını çözebileceğine inanır.

Feminizm FEMINISM

Feminizm en kısa tanımıyla, erkek otoritesinin eleştirisidir. Britannica Ansiklopedisi’ne göre feminizm; cinsiyetler arasındaki sosyal, ekonomik ve politik eşitliğe inanmak anlamına geliyor.

Fenomen PHENOMENON

Kendini ve dış dünyayı kendine özgü bir biçimde algılayan kişinin öznel yaşantısına verilen isimdir.

fenomenoloji PHENOMENOLOGY

bu yaklaşım temelini, her bireyin dış dünyayı kendisine özgü bir biçimde algılamasına dayandırır. buna göre birey dış gerçekliği değil, dış gerçekliğin kendisinde oluşturduğu algıyı anlar ve dış dünyaya kendi penceresinden bakar 

Fenomenolojik Araştırma PHENOMENOLOGICAL RESEARCH

Araştırmacının katılımcılar tarafından tanımlanmış şekliyle bir fenomenle ilgili bireylerin yaşanılan deneyimleri betimlediği, kaynağını felsefe ve psikolojiden alan bir araştırma desenidir.

Fenomolojik Araştırma PHENOMENOLOGICAL RESEARCH

Araştırmacının katılımcılar tarafından tanımlanmış şekli ile bir fenomenle ilgili yaşanılan deneyimleri betimlediği, kaynağını felsefe ve psikolojiden alan bir araştırma desenidir. Bu betimlemeler, söz konusu fenomen ile ilgili çeşitli deneyimlere sahip bireylerin deneyimlerinin özüne ulaşılması ile sonuçlanır. Bu desenin sağlam felsefi temelleri vardır ve genellikle mülakatlar yapmayı gerektirmektedir.

Finansal Okuryazarlık FINANCIAL LITERACY

Belirli bir gelire sahip bireylerin, birikim, yatırım, bütçeleme, tasarruf gibi temel finansal kavramlar konusunda ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak  uzun vadeli planlamalar yapabilmesi için gerekli yönetim, değerlendirme ve etkili karar verme yetkinliğine sahip olmasıdır.  Bu kavram toplumun her kesiminden bireyi etkilemektedir.

FoMo FEAR OF MISSING OUT

Bireylerin sosyal ağlarda gelişmeleri kaçırma ve gelişmelerden haberdar olamama korkusudur.

Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme FORMAL LEARNING

Önceden belirlenmiş norm ve kurallara dayalı; amaçlar, içerik ve yöntemler açısından belli bir müfredata dayandırılmış sistematik öğrenme etkinlikleridir. Belirli bir öğrenme amacı için düzenli ve planlı öğrenme çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikler, diploma ya da sertifika karşılığında okullarda ve mesleki eğitim kurumlarında verilmektedir. 

FTP FTP

Dosya Transfer Protokolüdür. Bu protokol ile ağ yardımıyla uzakta bulunan bir bilgisayardan bulunduğunuz yerdeki bilgisayara dosya taşıyabilirsiniz.

G

GANTT Şeması GANTT CHART

Bir projenin genel görünümü ve gidişatı hakkında bilgi verme amacıyla tasarlanmış bir proje yönetim aracıdır.

Geçerlik ve Güvenirlik VALIDITY AND RELIABILITY

Bilimsel düşünme yeteneğini kazanmış bir kişi için, düşüncenin hareket noktası ve geçerlilik ölçüsü güvenilir gözlem verileridir. Güvenirlik iki farklı araştırmacının veya araştırmacıların bulgularının aradan geçen süreye rağmen tutarlılık göstermesidir. Geçerlik ise araştırma sonuçlarının araştırmacının araştırdığını ifade ettiği durumları gerçekten araştırıp araştırmadığının ölçütüdür

Genel Zeka GENERAL INTELLECT

Toplumun genel toplumsal bilgisinin birikimine, bunun üretimin temel unsuru haline gelmesine ve kolektif zekâsına işaret ederek entelektüel ve bilimsel emeğin üretken değerinin baskın konuma gelişi ve her şeyi yeniden toplumsallaştıran bilginin üretici güç olmasını ifade etmektedir. Kısacası toplumsal alanda dolaşıma sokulan bütün bir bilimler, diller, bilgiler, etkinlikler ve beceriler topluluğudur.

gerçek- ötesi POST-TRUTH

Kişisel duygu ve kanaatlerin kamuoyunu belirlemede genel geçer gerçekler ve olgulara nazaran daha etkili olması durumudur.

geri besleme FEEDBACK

Bir göndericinin iletişimine alıcı tarafından gösterilen bir tepkidir. Birincil bir mesaja tepki olarak beklenen ve yorumlanan ikincil tür iletişimlerdir.

Geribildirim FEEDBACK

Herhangi bir konu, içerik, süreç, kavram ya da olgu içinde neden-sonuç ilişkisine dayanan etkileşimdir. Bu etkileşim eşzamanlı ya da eşzamansız bir döngü içerisinde gerçekleşebilir.

Girişimcilik ENTREPRENEURSHIP

En genel ifadeyle kar amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı büyük atılımdır.

Giyilebilir Teknolojiler WEARABLE TECHNOLOGIES

Sensörlerden gelen bilgileri taşınabilir elektronik cihazlara kablosuz teknolojiler veya bluetooth yoluyla aktarılmasını sağlayan ve insan vücudu ile birlikte çalışabilen sistemlerdir. Akıllı saatler, fitness bileklikleri ve Google Glass giyilebilir teknoloji örnekleridir.

GNU GNU

Genel Kamu Lisansı kullanıcılara programı sınırsız kullanma, programın nasıl çalıştığını inceleme, amaca uygun değiştirme, kopyalarını sınırsız dağıtma ve değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğü tanıyan özgür yazılım lisansıdır.

Google+ Hangouts/Videokonferans GOOGLE+ HANGOUTS/VIDEOKONFERANS

Kullanıcılara yazılı, görüntülü ve sesli birebir veya grupla eşzamanlı veya eşzamansız iletişim imkânı tanıyan bir online araçtır.

Gömülü Kuram GROUNDED THEORY

Gömülü kuram, katılımcıların görüşlerine dayanan bir süreç, eylem ya da etkileşimin, araştırmacı tarafından genel bir teorisini türettiği sosyolojik bir araştırma desenidir. Bu süreç, veri toplamanın çoklu aşamalarını ve bilgi kategorilerinin arıtımını ve birbirleriyle olan ilişkilerini içermektedir. Genellikle nitel sosyal bilim araştırması ile ilişkilendirilen bu araştırma yöntemi, sistematik olarak toplanan verilerden ortaya çıkan teorinin dayandığı ve tümevarımsal olarak geliştirildiği bir araştırma yöntemidir. 

Gömülü kuram, sosyal araştırmaları önceden belirlenmiş teoriler üzerinde temellendirme baskısına karşı bir tepki olarak gelişmiş bir yöntem olarak nitel veri toplama tekniklerini kulllanırken bir yandan çözümlemeler yapılarak elde edilen verilere uygun bir teorik açıklama getirmeye çalışılan araştırma yöntemidir.

Görelilik kuramı RELATIVITY THEORY

Pozitivizm ötesi anlayışın doğmasına neden olan gelişmelerden biri olarak sayılan ve zaman ve uzayın bakan kişiye göre değiştiğini gösteren kuramdır.

Görsel Senaryo Akışı STORYBOARD

Açık ve uzaktan öğrenme sisteminde bulunan bir e-ders malzemesinin tek tek bütün ekranlarının tasarımını kapsayan taslak bir dosyadır.

Görüşme ıNTERVIEW

Görüşme, bireylerin çeşitli konulardaki bilgi, düşünce, tutum ve davranışları ile bunların olası nedenlerinin araştırılmasında kullanılan en kısa yoldur.

Gözlem Yapma OBSERVE

Olayların betimlenmesi için, doğal ortamlarda izlenmesi ve algılanması; araştırma konusu olacak olguları belirleme, ayırt etme ve seçme işlemleridir.

Olayların betimlenmesi için, olayların doğal ortamlarda izlenmesi ve algılanması, araştırma konusu olacak olguları belirleme, ayırt etme ve seçme işlemlerine verilen isimdir.

Grafik Tasarımı GRAPHIC DESIGN

Grafik tasarımı: Bir mesajı görselleştirip alıcıya iletmek için resim, metin, grafik ve çizimlerin algılanabilir bir biçimde iki boyutlu veya üç boyutlu olarak tasarlanmasına yönelik yaratıcı bir süreçtir.

Güçlendirme Yaklaşımı EMPOWERMENT APPROACH

Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplulukların kendine yeterli hale getirilmesi ve sosyal işlevselliklerin artırılması noktasında zayıf ve güçlü yönlerinin birlikte ele alınarak güçlü yönlerine vurgu yapan bir bilgi teorisidir.

Gündem Belirleme Kuramı AGENDA SETTING THEORY

Kitle iletişim araçlarının, insanlığı ilgilendiren sorunlar hakkında kamuoyunu bilgilendirirken bu sorunlara ilişkin konuların kamu nezdinde olması gereken önceliğini dikkate alarak, haberleri sunuş biçimleriyle (uzunluk-kısalık, başlığın kapladığı yer, haberin yer aldığı sayfa ya da zaman dilimi gibi), bazı konulara ağırlık verip bazı konulara ağırlık vermeyerek kamuoyunun gündemini belirlediği görüşüne dayanmaktadır.

Güvenilirlik RELIABILITY

Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır; ölçülmek istenen belli bir şeyin, sürekli olarak aynı sembolleri almasıdır; aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır; ölçmenin, tesadüfî yanılgılardan arınık olmasıdır.

H

Halo Etkisi HALO EFFECT

Halo etkisi, bireyin, bir şirket, marka veya ürünün özellikleri hakkındaki sahip olduğu olumlu yada olumsuz ilk izlenimlerinin bu varlıkların karakterini veya diğer özelliklerini bu çerçevede değerlendirmesine yol açan bilişsel bir önyargıdır.

Haptik Teknoloji HAPTIC TECHNOLOGIES

Bireylerin sanal nesneleri etkileşimli ortamda hissetmelerine olanak sağlayan teknolojidir.

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME BLENDED LEARNING

Yüzyüze öğrenme ile elektronik veya uzaktan öğrenmeyi bütünleştirme, farklı öğrenme kuramlarını, yöntem ve tekniklerini bütünleştirme, sınıftaki öğrenme sürecini çeşitli çevrimiçi teknolojiler ile destekleme sürecidir.

hawthorn etkisi HAWTHORN EFFECT

Araştırma sırasında gözlendiğini bilen deneklerin doğal davranmayıp, gözlemcinin istediği şekilde davrandığını ifade eden kavramdır.

Hermeneutik HERMENEUTIC

Hermeneutik terimi, Yunan mitolojisinde tanrıların arzularınıı ölümlülere iletmekle görevli bir tanrı olan Hermes’ten gelmektedir.Sözlük anlamı, anlaşılması zor olanı basit hale getirmektir.Hermeneutik (Yorumbilgisi), insan bilimlerinde geniş yer tutar. Bir konuşma, yazılı kelimeler ya da resimlerden oluşan metnin ayrıntılı bir okuması ya da incelemesine vurgu yapar. Bir araştırmacı, metnin içinde yerleşik anlamı keşfetmek için “bir okuma” yürütür. Bir metne her okuyucu kendi öznel deneyimini getirir. Metni incelerken araştırmacı/okuyucu bir bütün olarak sunduğu bakış açısını özümsemeye ya da onun içine girmeye ve sonra parçalarının bütünle nasıl ilişkilendiğine dair derin bir anlayış geliştirmeye çalışır. Başka bir deyişle gerçek anlamın yüzeyde açık bir şekilde bulunmasına çok seyrek rastlanır: kişi ona ancak metnin ayrıntılı bir incelemesini yaparak, bir çok mesajın üzerinde düşünerek ve parçaları arasındaki bağlantıları arayarak ulaşır. Özellikle M. Weber ve W.Dilthey bu yaklaşımın Sosyal Bilimlere de uygulanabileceğini savunmuş ve Hermeneutik(Yorumlamacı) Sosyal Bilim yaklaşımı bu şekilde şekillenmeye başlamıştır.

Hikaye Araştırması NARRATIVE RESEARCH

Hikaye araştırması, araştırmacıların bireylerin hayatlarını inceledikleri ve bir veya daha fazla kişiye hayatları hakkında hikayeler anlatmalarını isteyen bir beşeri araştırma desenidir. Elde edilen bilgiler daha sonra araştırmacı tarafından genellikle anlatı kronolojisine yeniden aktarılır ya da yeniden oluşturulur. 

Hikaye Tahtası STORYBOARD

Öğrenme malzemelerinin geliştirilmesi sırasında malzemenin türünün, yapısının, kontrollerinin, bağlantılarının, geri bildirimlerinin, içerik sunumunun ekran bazında detaylı bir şekilde planlanlamasının yapıldığı dijital ya da kağıt kalemle hazırlanan belgedir.

Hiper Ortam HYPERMEDIA

Doğrusal olmayan URL bağlantılarını içeren metin ve görsel tabanlı elektronik ortamlardır.

hipergerçeklik HYPERREALITY

Hiper-gerçeklik, gerçeğin yerine “gerçeğin göstergesinin/işaretinin” konmasıdır: Her türlü gerçek sürecin işlevsel ikizi ile engelleme operasyonudur. Baudrillard’a göre, gösterge ve imajların sayısız çokluğu o denli yoğunlaştı ki onların ardındaki gerçeği artık göremeyiz, bilemeyiz. Artık “gerçekötesilik” dünyasında yaşıyoruz. Bu yeni gerçekte illüzyon/ hayal gerçeğin yerini almıştır. Bu yeni gerçekte yüzeydeki “görünümler evreni” ötesinde hiçbir şey yoktur. Günümüzde sonsuz enformasyon, tanıtım ve semboller dünyasında, artık yabancılaşamayız ve kolektif bir şekilde örgütlenen bir gelecek de üretemeyiz. Baudrillard, “hiper-gerçek” ile gerçeğin gerçek-ötesi imajlarla yeniden biçimlendirildiğini, gerçeği yok eden bir büyüleyici imajlar dünyasında yaşandığını, kendisi de büyülenmiş bir büyülerle dolu anlatıyla gelmektedir: İmajların; “temsil ettiği” ve dolayısıyla “yerini aldığı” gerçeği ortadan kaldırdığını söylemektedir; yani, gerçek artık yok demektedir; çünkü ne gerçek ne de temsil kalmıştır; sadece hiper-gerçek vardır.

Hipergerçeklik HYPERREALITY

Medyanın reel yaşamdaki gerçeklikten farklı olarak kendi gerçekliğini üretmesidir. Bir köken ya da gerçeklikten yoksun olarak gerçekliğin modeller aracılığıyla türetilmesi.

Hipermetin HYPERTEXT

Bilgisayar ekranı ya da diğer elektronik cihazlarda gösterilen ve sadece yazıdan ibaret olmayan gelişmiş özelliklere sahip belgelerdir. Hipermetinler diğer metin ve kaynaklara hiperbağlantılar ile referans gösterebilir, standart metinlerden farklı olarak imaj, fotoğraf, video, tablo, matematik formülleri vb. içerik sunabilirler.

Hipotetik HYPOTHETIC

Varsayımsal, sayılgılı anlamlarına gelir. Sayılgılı, sınama, belgeleme, çözümleme ya da açıklama işlemlerinde bir durumu tasarımsal olarak varsayan ya da kurumsal olarak irdeleyen anlamındadır.

Hipotez HYPOTHESIS

Değişkenler arasında özel bir ilişkiyi ifade eden, sınanabilir bir önermedir.

Hiyerarşi HIERARCHY

Bir örgütte veya toplumda sosyal statülerin ve rollerin; güç, otorite, zenginlik, gelir vb. ayrımlarına göre yapılandırılması ve sıralandırılmasıdır.

HTML HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE

Web'in tasarlanmasında kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Her türlü web yapısının ana çatısını oluşturur. W3C tarafından oluşturulan son sürümü HTML 5'dir. 

HTTP HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

Web sitelerinin URL tabanlı çalışmasını sağlayan standart transfer protokolüdür. HTTPs transferin güvenli yapıldığını gösteren versiyonudur.

HTTPS HTTPS

HTTPS, web sitelerinin kurduğu iletişimin güvenliğinin artırılması amacıyla iletilen içeriğin şifrelenmesi demektir. 

I

Instagram INSTAGRAM

Fotoğraf ve video paylaşmaya ve yorumlamaya yarayan, kayıtlı kullanıcıların bir profil ve içerik akışı sayfasına sahip olduğu, belli konularda hashtag yapabildiği bir sosyal ağdır.

İ

İçerik CONTENT

Uzaktan eğitimde belli standartlarda hazırlanarak öğrenciye sunulan, belirlenmiş eğitim süresi içinde öğrenilmesi hedeflenen eğitsel konu materyalidir.

İçerik Üreten Öğrenen CONTENT GENERATED LEARNER

Bir öğrenme amacı doğrultusunda kendi ağındaki akranlarla etkileşime geçerek öğrenme faaliyetlerinde bulunan ve bu süreç içerisinde kendi öğrenme içeriklerini üreten bireydir. 

İçerik Yönetim İskeleti CONTENT MANAGEMENT FRAMEWORK

İçerik Yönetim İskeleti (CMF - Content Management Framework), Web içeriğini yönetmek için yeniden kullanımı kolaylaştıran bileşenleri barındıran özel yazılım iskeletidir.

İkincil Veri Analizi

Araştırmacının doğrudan kendisinin topladığı verilerden ziyade başkaları tarafından daha önceden bir amaçla toplanmış olan verileri bir araya getirip analiz edilmesine dayalı araştırmadır. İkincil veriler araştırmacının ele aldığı konuyla alakalı kurumların, organizasyonların ve kuruluşların çalışmaları neticesinde elde ettikleri veri setleridir. İkincil verilerde uzun süreli dönemler için analiz yapmak mümkünken bu veriler aynı zamanda karşılaştırma ve sağlama yapma olanağı sunmaktadır.

İkon ICON

İkonlar; bilgisayarlarda ve grafiksel arayüzlerde bir dosyayı, dizini veya uygulamayı temsil eden simge, resim, görüntüyü ifade eden grafiksel imgelerdir.

İletişim COMMUNICATION

Belli amaçlar doğrultusunda, kişiler, kurumlar ve/veya örgütler arasında ileti akışı veya alışverişine dayalı olarak bilgi, fikir ya da görüşlerin paylaşılması sürecidir. Bu süreçte kaynak tarafından kodlanan mesaj, bir kanal aracılığı ile alıcıya ulaşır. Alıcıda da kodun çözülmesi gerekmektedir.

Sözlü, yazılı veya çeşitli gösterge ve araçların (jest, mimik, resim, şekil, levha, çizgi, telefon, fax, internet vb.) kullanımı ile kişi ya da kişilerin duygu, düşünce, bilgi ve haber kaynaklı ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak amacı ile karşılıklı ileti sağlanan etkileşim halidir.

İletişim Teknolojisi COMMUNICATION TECHNOLOGY

Kişi, kişiler ile kurum ve kuruluşlar arasında iletişim amaçlı; üretim ve hizmet alanındaki gelişmeler doğrultusunda yasal, yönetsel ve teknik düzenlemeler ile sesli, sessiz, yazılı, sözlü veya görüntülü sağlanan karşılıklı ya da kendi kendine bilgi edinmek amaçlı geliştirilen ve kullanılan araçların oluşturduğu etkileşimsel olgu durumudur. 

İndeterminizm INDETERMINISM

Geleceğin açık olduğu, başka bir deyişle gelecek olayların geçmiş ve bugünkü bilgilerimize dayanarak tam olarak çıkarsanamayacağı fikridir. Dün ile yarın arasında bir simetrinin olmadığı anlayışıdır. Bu düşünce biçimine özellikle iktisat bilimi 18. yüzyılda Cantillon, Condillac ve Smith gibi iktisatçılarla giriş yapmıştır

İnfografik INFOGRAPHIC

Infografik, Bir bakışta verileri kolayca anlaşılabilir hale getirmek için tasarlanmış grafik formatında bilgi gösterimidir.

İnformal (Yapılandırılmamış) Öğrenme INFORMAL LEARNING

Bireyin farkında olmadan rastlantısal bir biçimde çevresinden, ailesinden, arkadaşlarından ve meslektaşlarından kendi gözlemleri doğrultusunda edindiği, bir plana, müfredata ya da sertifikaya bağlı kalmadan kendiliğinden oluşan öğrenmedir.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi HUMAN COMPUTER INTERACTION

Insanların bilgisayarlarla olan etkileşimini tasarım, teknoloji ve kullanıcı arayüzleri odağında inceleyen disiplinlerarası bir alandır. 

İnsan Bilgisayar Etkileşimi HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCI)

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insana ve insanın ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilmesini hedefleyen çalışma alanıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Herhangi bir organizasyonda insan kaynaklarının organizasyona, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde bulunulan yerin yasalarına ters düşmeyecek şekilde etkin yönetilmesini sağlayan fonksiyon ve çalışmaların tümüdür.

İnternet INTERNET

dünya çapında bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan genel elektronik iletişim ağıdır.

İntihal PLAGIARISATION

Kişi veya kişilerin herhangi bir görüş veya çalışmalarına ait unsurlardan bilim etiğini ihlal edecek şekilde, bilgi kaynağı bildirilmeden veya bu kaynaklara eksik biçimde yer verilerek doğru alıntılama kurallarına uyulmaksızın bilinçli veya bilinçsiz şekillerde yararlanılmasıdır. Bu tarz durumlar, etik dışı görülmekle birlikte suç unsuru niteliğinde olup birtakım hukuki yaptırımları da içermektedir. 

İş Yükü WORKLOAD

Bir dersin tamamlanması için gerekli yükün ders, staj ve devamsızlık saatleri gibi bir nicel ölçümüdür.

İşbirlikli Öğrenme COLLOBORATIVE LEARNING

Değişik yetenek, cinsiyet, ırk ve sosyal beceri düzeylerinden gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirmeleri sürecidir. 

İşletme Analizi CORPORATE ANALYSIS

Çevre fırsatlarından yararlanmak ve tehlikelerden korunmak için bir işletmenin hammadde, pazar, insan ve diğer kaynaklarını inceleyerek sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, kısaca gücü belirleme sürecidir.

J

jQuery JQUERY

2006 yılında John Resig tarafından geliştirilen ve şu an geniş bir jQuery ekibi tarafından gelişimi sürdürülen bir açık kaynak JavaScript kütüphanesidir

K

Kapalı Kaynak CLOSED SOURCE

Kapalı kaynak, ticari amaçlı olarak geliştirilme sürecinde yazılan kaynak kodlarının kullanıcıyla paylaşılmayıp gizli tutulduğu yazılımlardır.

Kapalı Sistem CLOSED SYSTEM

Dış etkileşimlere kapalı olan sistemlerdir. Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinin aksine öğrenen, öğreten, içerik etkileşimleri ve toplumsal etkileşimlere kapalı olan sistemlerdir.

Kartezyen Felsefe CARTESIAN PHILOSOPHY

Geleneksel ruh anlayışından ayrılarak modern psikolojiye kaynaklık eden bilinç düşüncesini felsefeyle birleştirir. Düşüncenin yüceltilmesi ise insanı yüce hale getiren biricik olgunun zihin olduğu anlamını taşımaktadır.

Kavramsal Çerçeve CONCEPTUAL FRAMEWORK

Grafiklerle ya da düz anlatım yoluyla çalışılacak olan temel kavramları-anahtar etkenler, yapılar ve değişkenler- ve aralarındaki ilişkileri açıklar. Çerçeveler, tam olgunlaşmamış ya da daha çok ayrıntılı, kurama dayalı, mantıklı ve betimsel özellikler taşıyabilir.

Kaybolma DISORIENTATION

Öğrenenin dijital ortamlarda aşırı bilişsel yüklenme sonucu nerden geldiğini, nereye gideceğini ve nasıl gideceğini bilememesi durumudur.

Kaynak SOURCE

İletişim sürecinde mesajı gönderen, kaynak olarak tanımlanmaktadır.

Kendi cihazını/teknolojini getir BYOD/BYOT

Öğrencilerin kendi akıllı telefonlarını, tabletlerini veya dizüstü bilgisayarlarını öğrenme ortamlarına getirmeleridir.

Kendi Kendinden Aşırma SELF-STEALER

Yazarın eski yayınından yaptığı alıntılarda veya yayının tamamının başka bir yayın organında yayımlanması durumunda kendisini kaynak olarak göstermemesi.

kendini yönetme stratejileri SELF-MANAGEMENT STRATEGIES

Bireylerin kendi davranışlarını sürdürmeleri, değiştirmeleri veya düzenlemeleri amacıyla kendi davranışlarını kontrol etmek için kullandıkları davranış yönetimi stratejileridir.

Kesintisiz Ortam STREAMING MEDIA

Kesintisiz ortam ses, video ve diğer çoklu ortam dosyalarının İnternet?te veya kurumsal intranetlerde bilgisayara yüklemeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan çevrimiçi izlenmesini sağlayan, tamamen ses ve görüntü dosyalarından oluşan bir sistemdir.

Kesintisiz Öğrenme SEAMLESS LEARNNING

Bireylerin mobil, kablosuz, çevrimiçi cihazlar yardımıyla yer veya zaman sınırlaması olmaksızın çevreleriyle doğrudan iletişim kurarak, öğrenme kaynaklarına doğal ve hızlı erişim sağlayarak, herhangi bir kopukluk yasamadan okuldaki formal öğrenme yaşantılarıyla okul dışındaki gündelik deneyimlerini birleştirmek suretiyle kesintisiz öğrenebilmeleridir.

Kesit SECTION

Bir yapının düşey bir düzlemle varsayımsal olarak kesilmesi durumunda, bu düzlem üzerindeki izdüşümünün ölçekli olarak yapılmış çizimi. Mimari tasarlamaya ancak rönesans ile birlikte girmiştir.

Keşfedici Sıralı Karma Yöntemler EXPLORATORY SEQUENTIAL MIXED METHODS

Araştırmacı bir nitel araştırma ile başlar ve katılımcıların bakış açılarını keşfeder. Daha sonra veri analizi gerçekleştirilir ve elde edilen bilgiler ikinci basamakta, yani nicel aşamayı oluşturmada kullanılır. Açımlayıcı Sıralı Desendeki sıranın tersine dönüştürülmüş şeklidir.

kısa dönem dersler MINIMESTER

Standart bir akademik dönemin kısaltılarak içeriğin yoğunlaştırılarak 5-8 hafta arasında sunulduğu derslerdir.

Kilitli öğrenme LOCKSTEP LEARNING

Aynı şeyi aynı anda yapan, aynı şekilde aynı şeyi yapan ve hepsinin de aynı sonuçları elde etmesi beklenen geleneksel öğrenme yöntemidir.

Kişisel Deneyim ve Katılım PERSONAL EXPERIENCE AND ENGAGEMENT

Araştırmacı, çalışılan insanlar, durum ve fenomenle doğrudan temas halindedir ve bunlara yakındır; Araştırmacının kişisel deneyimleri ve sezgileri araştırmanın önemli bir parçasıdır ve olguyu anlamak için kritik önem taşır.

Kişisel Görüşme PERSONAL COMMUNICATION

Bireylerle birebir yapılan görüşmelerdir. Görüşmeler, akademik çalışmalarda kullanılacak ya da yayımlanacaksa izin alınarak bu kişilere ait bilgiler metin içinde gösterilebilir ve kaynakçaya kişisel görüşme şeklinde eklenmelidir.

Kişisel Öğrenme Ortamları PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT (PLE)

Kişisel öğrenme ortamları öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerini kontrol altına almalarına ve yönetmelerine yardım eden web tabanlı sistemlerdir.

Kişiselleştirilebilir Hiper Ortam ADAPTABLE HYPERMEDIA

Bizzat kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilen hiper ortamlardır.

kişiselleştirilmiş e-öğrenme PERSONALIZED E-LEARNING

Öğrenenin pedagojik ve kişisel tercihlerine göre öğrenme ortamının özelleştirilebildiği çevrim içi öğrenme deneyimleridir.

Kişiselleştirme RISE OF ıNDIVIDUAL

Bireyin, tüm iletişim ve öğrenme sürecinin merkezinde yer alması; bu süreçteki etkinlik ve materyallerde bireye yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır.

Kitle iletişim araçları MASS MEDIA

İletişim sosyolojisine gore kitle iletişim araçlarının belirleyici özelliği, teknik araçlar kullanılarak, zaman ve uzay içinde ve büyük sayılarda tekrarlanabilen mesajları büyük izleyici topluluklarına iletilmesidir.

Kitle İletişimi MASS COMMUNICATION

Kitle iletişimi bir diğer adıyla yığın iletişimini anlatır. Kitle iletişiminde “kitle” kavramı izleyicilerin sosyal siyasal ve ekonomik bakımlardan belirsiz, ayırdedilemeyen kişiler kümesi olduğunu ima eder. Kişiler kümesi geniş okuyucu, izleyici yada seyriciler kümesini ifade eder. Kitle iletişiminin iletisi ürettiği mesaj olarak isimlendirilir. Mesaj söylenen bir söz, yazılan bir makale, bir tv porogramı yada programda söylenenler, bir haber yada haberde bizlere sunulanlar olarak izleyici yada dinleyici karşısına çıkabilir. Mesaj, aracın içerdiği teknolojik özelliklerine göre çeşitli biçimler alır. Hemen her kitle iletişim aracı birden daha fazla iletiye izin verir. Bu anlamda kitle iletişimi; bir yada daha çok kitle iletişim aracı ile geniş ve bilinmeyen bir kitleye yapılan yayına denir

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler-KAÇD MOOCS

Aynı anda çok fazla sayıda bireyin katılabildiği, belirli bir süre içerisinde belirli bir konuya yönelik öğrenme amaçlarına ulaşmak için yine belli bir program takip eden İnternet ortamında çeşitli platformlar üzerinden verilen ve genellikle katılımın ücretsiz olduğu kitlesel derslerdir. Çoğunlukla krediye sahip olmamakla birlikte pek çok KAÇD sağlayıcısı ücret karşılığında dersin tamamlandığına ilişkin sertifika vermektedir. 

Kodlama CODING

Dijital ortamların tasarlanmasında kullanıcı etkileşimi ve veritabanı bağlantısının sağlanmasında yararlanılan dillerdir. İşaretleme dilleri, programlama dilleri ve ASCI diller bunlar arasında sayılabilir.

kodlayıcılar arası güvenirlik ıNTRA-CODER RELIABILITY

Toplanan verilerin güvenirliğini belirlemek amacıyla araştırmacı ve alan uzmanının görüşme dökümlerini birbirinden bağımsız olarak tek tek okuyarak görüşme kodlama anahtarı oluşturmalarına ve her iki kodlayıcının her bir soru maddesine vermiş oldukları cevapların karşılaştırılarak [Görüş birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100] formülüyle hesaplanmasına dayanan güvenirlik hesaplamasıdır.

Konsol CONSOLE

Konsol, gruplanmış bağlantıların bulunduğu sekmelerden oluşan mega menüdür.

Konu Uzmanı SUBJECT MATTER EXPERT

Belirli bir çalışma alanı için, katılımcılara içerik hazırlayan, sunan, görevler veren, ders tasarımında destek olabilen ve öğrenenlerin sorularını cevaplayan uzman

KUANTUM ÖĞRENME QUANTUM LEARNING

Gerçekliğin bütünlük içinde algılanarak bireyin tüm yönlerini gerçekleştirmek amaçlı; olgular arasında neden-sonuç ilişkisinin gerçekleştiği koşullar doğrultusunda öznel bir bakış açısı ile kesin yargılardan kaçınılarak karşılıklı nedensellik ilişkisi içinde birçok öğrenme yaklaşımlarının birbiri ile ilişkilendirilerek birlikte kullanılması ile öğrenenin öğrenme etkinliğinin sürekliliğinin sağlanması durumu

Kudu KUDU

Kudu, korumalı bir ortamda Azure Websitelerinin dağıtımının otomatik veya manuel olarak yönetilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu,  IIS ile birlikte çalışan bir sürekli entegrasyon ve dağıtım motorudur.

Kullanılabilirlik USABILITY

Bir uygulamada belirlenen görevlerin, hedef kitle tarafından gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili bir şekilde kullanılabilmesidir.

Kullanım Senaryoları USE CASES

Sistem tasarımında, muhtemel özelliklerin ve mimarinin ortaya konabilmesi için kullanılan beyin fırtınası tekniği olarak ifade edilebilir. Bir yazılım üretimi ya da ayrıntılı karar sürecinde daha iyi sonuç alabilmek için, bu ortamda ihtiyaç duyulabilecek bir senaryo üzerinden ayrıntılar ortaya konabilir. Bu senaryolar aynı zamanda teknik ekip ve yönetim ekibi arasında etkili iletişim kurulmasını da sağlamaktadır.

kuram THEORY

Olayları ve olguları açıklamak için birbirleriyle ilişkili bilgilerin bütünleştirildiği sistematik bilgiler bütününe Kuram denir. 

Kurum Kültürü CORPORATE CULTURE

Bir kurum, bir kuruluş ve bir işletmede biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileme niteliğindeki kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklardır.

Kurumsal İmaj CORPORATE IMAGE

Kurumun iç ve dış müşterilerinin o kuruma ilişkin izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ve algılarını ifade etmektedir.

Kurumsal İtibar CORPORATE REPUTATION

Bir kurumun görünen yüzü ile ilgili materyallerin, insanlar üzerinde bıraktığı izlenimlerin toplamına denir.

Kültür CULTURE

Bir grup insan tarafından öğrenilen, paylaşılan, nesilden nesile aktarılan değerleri, inançları, tutum ve davranışları, örf ve adetleri ifade etmektedir.

Bir grubun yaşamını anlamlandırmasını sağlayan ve bu gruba yaşam biçimi istikametlerini sunan karmaşık bir müşterek inançlar, değerler ve kavramlar kümesidir. 

Kültür Analizi CULTURAL ANALYSIS

Bir kültürü, o kültürdeki inanış ve değerleri ve bunların oluşma süreçlerini incelemek amacıyla yapılan araştırmalar kültür analiz çalışmalarını oluşturmaktadır.

Küreselleşme GLOBALIZATION

Kültür, iletişim, ticaret ve ekonomik organizasyonun uluslararasılaşmasını ifade eden dünya çapında bir süreçtir.

Dünya milletlerinin ekonomik, siyasi, iletişimsel, toplumsal açılardan birbirine yaklaşması ve bir bütün olma sürecidir.

Küreyerel GLOCAL

Küresel ve yerel kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş, yerel özelliklerini yitirmeden küresel olabilen şeyler için kullanılan isim.

L

LAMP LAMP

Son 20 yılda yaşanan bilgi yönetimi devrimi sırasında, ücretsiz araçlarla herkesin karmaşık İYSler oluşturma sürecine katılımını kolaylaştıran dört önemli bileşen, kısaca LAMP olarak adlandırılmaktadır: (L)inux + (A)pache + (M)ySQL + (P)HP.

Lider LEADER

Başkalarını belirli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, onlara ilham veren ve etkileyen, o kişilerin (takipçilerinin) kendisini isteyerek izlemelerini sağlayan kişidir.

liderlik LEADERSHIP

Bir grup bireyi veya bir kurumu bir amaca yönlendirme becerisidir.

Link LINK

Link; buton, metin veya başka bir araç yoluyla etkileşime girildiğinde kullanıcıyı daha fazla içeriğe, yeni bir Web sitesine veya Web sitesi içinde farklı bir bölüme yönlendiren harf, rakam ve sembollerden oluşan özel verilerdir.

Literatür Haritası LITERATURE MAP

Özgün çalışmanın literatüre ne şekilde katkı yapacağını ve çalışmanın daha büyük araştırma birikimindeki yerini gösteren, konu ile ilgili literatür gruplarının resmini yada şeklini ortaya koyan görünüme denir. 

M

4mat öğrenme stili 4MAT LEARNING STYLE

Algı (hissetme veya düşünme) ve bilgi işleme (izleme veya yapma) arasındaki etkileşimlerin 4 tip öğrenene referans ettiği Bernice McCarthy tarafından Kolb?un öğrenme modeli temel alınarak 1997 yılında geliştirilen modeldir.

Makine öğrenmesi MACHINING LEARNING

Makine Öğrenmesi; matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak mevcut verilerden çıkarımlar yapan, bu çıkarımlarla bilinmeyene yönelik tahminlerde bulunan yöntem paradigmasıdır. 

Deneyimlerle otomatik olarakkendini geliştirebilen bilgisayar programlarının; öğrenen makinelerin yapılandırılması, makinelere programlanmadan öğrenme yeteneğinin kazandırılması üzerine çalışmaların sürdürüldüğü bir araştırma alanıdır.

Marka TRADEMARK

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini tanıtmaya ve benzerlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi  gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaretlerdir.

Masaüstü DESKTOP

İnsan-Bilgisayar etkileşimini kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar ana ekranında simgelerden oluşan çalışma ortamıdır.

medya okuryazarlığı MEDIA LITERACY

Bireylerin medyayı kullanma becerilerini ifade eden bu kavram; iletişimin kaynaklarını, iletişim teknolojilerini, kullanılan kodları, üretilen mesajları, mesajların seçimini, mesajların yorumunu ve etkisini anlamakla ilgilidir. 

mentorluk MENTORSHIP

Örgüt içinde deneyimli kişilerin, yeni gelenlere danışmanlık yaparak bu kişilerin kişisel ve örgütsel gelişimlerini tamamlamaları sürecidir.

Bireyler arası açık ve örtük bilginin paylaşım sürecidir.

Mentör MENTOR

Akıl hocası, danışman.

Bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, astlarına çeşitli tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimsedir. 

Mesaj MESSAGE

Kaynak tarafından kodlanmış iletişim birimidir. Yüz-yüze iletişimde yeraldığı gibi iletişim teknolojileri iletişiminde de yer alır.

Meta-Matris META MATRIX

Farklı durumların betimsel verilerini bir arada toplayarak standart bir formatta birleştiren temel çizelgelerdir.

Metin karmaşıklığı TEXT COMPLEXITY

Metin karmaşıklığı, malzemenin belirli bir seviyede öğrenen için ne kadar zorlayıcı olduğunu ifade eder. Ortak temel standartlar, metin karmaşıklığını ölçmek için üç seviye ortaya koymuştur; nicel, nitel, okuyucu ve görev. Öğretmenler karmaşıklığı ölçmek için bu üç yolu kullanırlar.

MİB CPU

Merkezi İşlem Birimi, bilgisayarların işlem merkezi olan bileşendir.

Mikro öğretim MICRO TEACHING

Normal bir öğretim sürecinin karmaşıklığını basitleştirmek için kullanıla öğretim yöntemidir. Yapılan öğretme faaliyeti videoya çekilir ve geri dönüt verilir. Öğret, yeniden öğret mantığına dayanır.

misyon MISSION

Bir eğitim kurumu, öğreten veya öğrenenin öğrenme süreçlerinde ulaşmaya çalıştığı amaçtır.

Mobil Öğrenme MOBILE LEARNING

Mobil öğrenme, belirli bir yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanmayı ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının bireysel olarak gereksinimine anında cevap vererek üretkenliğini ve iş performans verimliliğini artıran ve mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre ise mobil öğrenme, kişisel elektronik cihazlar kullanarak, içerik ve sosyal etkileşimler aracılığıyla çeşitli bağlamlarda gerçekleşen öğrenmedir.

model MODEL

Bir bütünü anlamak için ele alınan bütünü temsil yeteneği yüksek örneklem veya parçadır.

Motivasyon MOTIVATION

Bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranması sürecidir.

mülakat INTERVIEW

1. Buluşma, görüşme. 2. Röportaj. 3. Bir işe alınacak kişiler arasından seçim yapabilmek amacıyla kendileriyle karşılıklı konuşma, görüşme.

MySQL MYSQL

MySQL, çok kullanıcılı (multi-user) ve çoklu iş parçacıklı (multi-threaded) güçlü (robust) bir veri tabanı yönetim sistemidir.

N

Nano Öğrenme NANO-LEARNING

Bireyin herhangi bir konuya ait bilgiyi gereksinim duyduğu anda ya da gereksinim duyduğu ana en yakın zamanda sadece ihtiyaç duyduğu kadarını öğrenmesidir. 

Nesne Yönelimli Programlama OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

Nesne yönelimli programlamada hazırlanan yazılımlar, nesnelerden ve bu nesneler de kod parçacıklarından oluşur. Bu nesneler, yazılımın farklı aşamalarında tekrar tekrar kullanılabilir.

Nesnelerin İnterneti INTERNET OF THINGS

Cihazların internet üzerinden iletişimde olması ve veri alışverişinde bulunmasıdır. Makinalar arası iletişimi belirtir.

Nesnelerin İnterneti INTERNET OF THINGS

Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır.

Hayatınızdaki herşeyin internet ağı ile bağlanması mantığı üzerine kurgulanmıştır.

Netiket NETIQUETTE

İnternet ortamıdaki ahlak ve görgü kurallarını belirten kavramdır.

Netizen NETIZEN

İngilizcede internet ve vatandaş kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan, çevrimiçi topluluklarda veya genel olarak internette aktif olan kişilere verilen isim.

Nicel Araştırma QUANTITATIVE RESEARCH

Bir olayı açıklamak için sayısal verilerin matematiksel ve istatiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesidir.

niceliksel benlik QUANTIFIED SELF

Uyku monitörleri, kalp atış takip sistemleri, adım sayar gibi çeşitli dijital nicelik benlik araçlarıyla büyük veri toplama sürecidir.

Nitel Araştırma QUALITATIVE RESEARCH

Sosyal ya da beşeri bir probleme bireylerin veya grupların atfettiği anlamları keşfetme ve anlamaya yönemlik bir yaklaşımdır. Araştırma süreci; soruların ve işlem basamaklarının geliştirilmesi, genellikle katılımcıların kendi ortamlarından veri toplanması, özel durumlardan genel temalara ulaşılarak tümevarımsal veri analizi yapılması ve araştırmacının verilerin anlamını yorumlama aşamalarını kapsamaktadır. Yazılan son rapor esnek bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede araştırma yapan kişiler; tümevarımsal üsluba, bireysel anlama odaklanmaya ve bir durumun karmaşıklığını yorumlamaya önem veren araştırma tarzını desteklemektedirler. Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır.

Nitel Genelleme QUALITATIVE GENERALIZATION

Araştırmanın bu biçiminin amacının, çalışmanın bulgularının dış yerlere, yerleşimlere veya bireylere genellemesi olmadığı için nitel araştırmada sınırlı bir şekilde kullanılan bir terimdir. Aslında nitel araştırmanın değeri özel betimlemelerde ve belirli bir araştırma yeri bağlamında geliştirilen temalarda yatmaktadır.

Nitel Gözlem QUALITATIVE OBSERVATION

Araştırmacının, araştırma yerinde bireylerin etkinlikleri ve davranışlarına ilişkin alan notları almasıdır. Bu alan notlarında, araştırmacılar, araştırma yerindeki etkinlikleri yapılandırılmamış ya da yapılandırılmış bir şekilde kaydederler. Nitel gözlemciler, katılımcı olmayan gözlemden tam katılımcı gözleme kadar çeşitli roller alarak duruma dahil olabilirler. Bu gözlemler, genellikle katılımcıların görüşlerini özgürce ifade etmelerine izin verecek şekilde araştırmacının yönettiği genel soruları içeren açık uçlu bir süreci içermektedir.

Nitel veri analizi QUALITATIVE DATA ANALYSIS

 Araştırmacının verileri düzenlediği, analiz birimlerine ayırdığı, sentezlediği, biçimleri (pattern) ortaya çıkardığı, önemli değişkenleri keşfettiği ve hangi bilgileri rapora yansıtacağına karar verdiği bir süreçtir. 

Niteliksel Veriler QUALITATIVE DATA

Özelikle nitel araştırmalarda gözlem, görüşme, röportaj, durum çalışmaları, belge incelemesinden elde edilen, sayısal olarak ölçülmeyen, fakat dönüştürülerek sayısal olarak ifade edilebilen verilerdir.

Nomofobi NO MOBILE PHOBIA

Mobil aygıtlardan uzak kalma korkusudur.

Non-formal (Yarı-yapılandırılmış) Öğrenme NON-FORMAL LEARNING

Bireyin ilgi alanına bağlı olarak bir konu uzmanı tarafından verilen eğitimdir. Bu eğitim türü planlanan genel bir hattın içinde yer almaz, eğitim hedeflerini içermez ve didaktik bir öğretim şekli değildir. Yarı-yapılandırılmış öğrenme, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış öğrenmenin arasında kalan ve herhangi bir dereceye veya sertifikalandırmaya yöneltmeyen bir öğrenme/eğitim biçimidir. 

O

Odak Grup Görüşmesi FOCUS GROUP INTERVIEW

Sosyolog Robert K. Merton tarafından 1940’larda gündeme getirilmiş bir nitel bir görüşme yöntemi olan odak grup görüşmesi bir grupla görüşülerek sistematik bir biçimde toplanan nitel verinin analiz edilmesi sürecidir.

Oltalama PHISHING

Sanal ortamlarda kullanıcıyı yanıltarak ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlanmış sahte web adreslerini kullanma tekniğidir. 

Onaylanabilirlik CONFIRMABILITY

Araştırmacı tarafından belirlenen verilerin özelliklerinin araştırma sonuçlarını okuma veya gözden geçiren diğer kişiler tarafından teyit edilme derecesini ifade eder. 

Ontoloji ONTOLOGY

Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapısını ve
doğasını açıklamaya çalışan felsefî disiplindir.

Oportünist - Fırsatçı OPPORTUNIST

Duruma göre davranan, içinde bulunduğu şartları değerlendirmeyi bilen kimselere denir. 

Ortak temel COMMON CORE

Ortak çekirdek, tüm devletlerin kendi okullarında benimsediği ve uygulayabileceği bir ölçüt tasarlama çalışmalarıdır. Bu standartlar genel olarak gelişmiş düşünme becerilerine odaklanır.

Oyun elemanları GAME ELEMENTS

Oyun elemanları oyunların yapısal ve tasarım yönlerinin ele alınmasında kullanılan bir yaklaşımdır. Bir oyunun kendisi birçok parçadan oluşan esasında bütünleşik bir deneyimdir. Bu parçalara ise, oyunun elemanları (elements) denilmektedir.

Oyun-tabanlı Öğrenme Ortamları GAME-BASED LEARNING ENVIRONMENTS

Belirli bazı senaryoların içine yerleştirilen oyun-çatılı ve problem-tabanlı öğrenme ortamlarıdır.

Oyunlaştırma GAMIFICATION

Ödev, ders ve görev gibi oyun dışı etkinliklere katılımın artmasını sağlamak için oyun veya oyun benzeri unsurlar ekleme sürecidir.

Oyun benzer bir tasarım oluşturularak hedef kitlenin katılımının artırıldığı, oyun elemanları ve tasarımının oyun dışı alanlara adapte edildiği oyun temelli yaklaşımdır.

Ö

Öğrenci İlerleme Takibi STUDENT PROGRESS MONITORING

Öğrenenlerin hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşma süreçlerinde çeşitli Web teknolojileri kullanılarak akademik gelişmelerini periyodik olarak takip etme ve gerekli durumlarda müdahale etmeye olanak sağlayan takip sistemidir.

Öğrenen Özerkliği LEARNER AUTONOMY

Öğrenenlerin kendi öğrenme sorumluluklarını almasıdır.

öğrenen-güdümlü analitikler STUDENT-LED ANALYTICS

Öğrenenleri öğrenme süreçlerinde kendi amaçlarını belirlemeye ve aldıkları geri-bildirimler konusunda yansıtma yapmaya teşvik eden ve bu amaçlara ulaşmak için hangi öğrenme analitiklerini işe koşacaklarına kendileri karar vermesini mümkün kılan analitiklerdir.

Öğrenme LEARNING

Bireyin herhangi bir yer ve zamanda edindiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlardır.

Yaşantı, öğretim, araştırma veya bireysel çalışma yoluyla bilgi, beceri veya anlayış edinme süreçleridir.

ÖĞRENME ANALİTİKLERİ LEARNING ANALYTICS

Öğrenenler ve öğrenme süreçleri ile ilgili verilerin devam etmekte olan ve gelecekteki öğrenme süreçlerinin tahmin edilmesi, değerlendirilmesi, sorunların belirlenmesi, içeriklerin ve öğrenme yöntemlerinin planlanması amacıyla öğrenenler ve bağlamları ile ilgili bilgilerin toplanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması işlemleri

Öğrenme Çıktıları LEARNING OUTCOMES

Bir öğrenme etkinliği ve/veya sürecinin sonunda öğrenenlerin edinmesi hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların tamamıdır.

Öğrenme desteği INSTRUCTIONAL SCAFFOLDING

Yeni bir kavram öğretileceği zaman öğrencilere verilen destektir. Öğrenmeyi en iyi şekilde desteklemek için, öğretmenler öğrencinin ilgisini çekmek odaklı motivasyon teknikleri sunar. Bazı öğrenme desteği teknikleri, ön bilgi, modelleme, görsel bir grafik gösterme, sözlü işaretler kullanma, grafik düzenleyici kullanma, soru sorma, tahmin yapma veya okumadan önce anahtar terimleri öğretmeyi içerebilir.

Öğrenme Nesneleri LEARNING OBJECTS

Öğrenme nesneleri, teknoloji destekli öğrenme sürecinde tekrar tekrar kullanılabilen dijital veya dijital olmayan özelliklerdir.

Öğrenme Ortamı LEARNING ENVIRONMENT

Öğretmenin ve öğrenmenin meydana geldiği her türlü ortam, kültürel bağlam veya eğitim yaklaşımı.

öğrenme stilleri LEARNER STYLES

Öğrenenlerin öğrenme deneyimlerini etkileyen biyolojik olarak doğuştan gelen ve/veya sonradan deneyimle şekillenen özelliklerin tamamıdır.

ÖĞRENME TASARIMI LEARNING DESIGN

Öğrenenin; gereksinimi,  kişisel özellikleri, öğrenme süreci vb. etkenleri dikkate alınarak bilginin işlenişinde içerik, uygulama şekli ve ortamı, bilgilerin organize edilmesi, planlanması ve etkili olarak uygulanması amaçlanarak öğreten-öğrenen işbirliğine dayalı olarak kuram, tasarım ve uygulama arasında kurulan ilişki ile düzenleme ve geliştirme amacına dayalı öğrenme planlaması süreci

öğrenme uçurumu öğRENME UçURUMU

Öğrenenin öğrenmesi beklenen ile gerçekte öğrendikleri arasındaki uçurumdur.

öğrenme yolu LEARNING PATHWAY

Öğrenenlerin çeşitli öğrenme (özellikle e-öğrenme) etkinlikleri arasından takip etmeyi seçtikleri dersler, programlar ve öğrenme deneyimlerini içeren rotadır.

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)

Öğretim elemanı, öğrenen ve sistem yöneticilerinin çevrimiçi öğrenme servislerini barındırabilmesi, paylaşabilmesi, düzenleyebilmesi gibi işlemleri belli araçlar, içerikler, iletişim aracıları, kullanıcı grupları bağlamında gerçekleştirebilmesini sağlayan web tabanlı ortamlardır.

Öğrenmede duygusal motivasyon değişkenleri AFFECTIVE MOTIVATIONAL VARIABLES IN LEARNING

Bireylerin ısrarlı ve kararlı olmaya nasıl odaklandıklarını ve kendi duyguları çerçevesinde içsel motivasyonları ile verdikleri tepki ve başarmak için uğraşılarıdır.

Öğretim TEACHING

Bireyin herhangi bir yer ve zamanda bilgi, beceri, tutum ve davranış kazanmasına rehberlik etme sürecidir.

Önceden belirlenmiş amaç ve programa göre bireyin istenilen yönde ve düzeyde öğrenmesini sağlamak için gerekli araç, ortam ve koşulları sağlama, öğrenmeyi kolaylaştırma çabalarının toplamıdır.

Öğretim Teknolojileri INSTRACTIONAL TECHNOLOGIES

Öğretim teknolojileri, eğitim kaynaklarının ve / veya bu süreçlerin yönetiminin sistematik olarak tanımlanması, geliştirilmesi, organizasyonu veya kullanılmasıdır. 

Ölçek SCALE

Ölçek, bilimsel araştırmanın konusu olan olay, olgu, nesne ve varlıkların ölçülmek istenilen özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış veri toplama (gözlem) aracıdır. Ölçekler araştırmanın konusu olan bu olay, olgu, nesne ve varlıkların belli özelliklerinin (ölçüme esas) sayısal olarak belirlenmesini sağlar. Ölçekler ana kategoriler olarak ölçme düzeylerinin kategorik sınıflaması ile ele alınır; nominal, ordinal, interval ve rasyo ölçekleri 

ön bilgi PRIOR KNOWLEDGE

Bir öğrenme ortamına girerken öğrenenlerin halihazırda sahip olduğu ve öğrenilecek olan yeni bilgiyle ilişkilendirilme potansiyeli olan açık, örtük, üst biliş ve kavramsal tüm bilgilerdir.

ön düzenleyici ADVANCE ORGANIZER

Bireyin halihazırda sahip olduğu bilgiler ile yeni edindiği bilgiler arasında ilişki kurulmasını sağlayan soyut, genelleyici ve kapsamlı bilgilerdir.

Ön Öğrenme PRIOR LEARNING

Kişinin herhangi bir yapılandırılmış veya yarı-yapılandırılmış ders veya programa başlamadan önceki yaşantısı süresince gerçekleştirdiği öğrenmedir. Bu öğrenme kredilendirilmiş bir ders, bireysel çalışma, bir sertifika programı veya yaşantılar sonucu gerçekleşmiş olabilir. 

Önbellek CACHE

Önbellek (cache): Bir bilgisayarın temel bileşenleri arasında da aynı isimle adlandırılan önbellek, sıkça başvurulan bilgilerin, işlemciye çok yakın bir şekilde tutulup hızlı işlem yapılmasını sağlayan bir teknolojidir. Benzer şekilde, tarayıcılar da kişisel bilgisayarlarda ve mobil donanımlarda ziyaret edilen sayfaların belirli bölümlerini kaydeder. Böylelikle ikinci ziyaret çok daha hızlı olur.

önerme PROPOSITION

Bir cümle ile betimlenen doğru veya yanlış yargıdır.

örgütsel özdeşleşme ORGANIZATIONAL ıDENTIFICATION

Örgütün üyesi olan bireylerin örgüte bağlı olma veya örgüte ait olma algısıdır.

Örgütsel sessizlik ORGANIZATIONAL SILENCE

İş görenlerin, iş yerlerinde sorumlu oldukları işleri veya örgütün diğer faaliyetleri ile ilgili düşünce, fikir, kaygı ve önerilerini dile getirmeme davranışıdır.

Örnek Olay CASE STUDY

Örnek olay çalışmaları, araştırmacıların bir vakayı, genellikle bir programı, olayı, faaliyeti, süreci ya da bir veya daha fazla kişiyi derinlemesine analiz ettikleri, birçok alanda özellikle de değerlendirme alanında kullanılan bir araştırma desenidir. 

Örneklem SAMPLE

Geniş bir kitle üzerine araştırma yapılacağı zaman bütün kitleyi temsil ettiği varsayılan ve araştırmanın uygulandığı insan gurubudur.

örtük gözlem COVERT OBSERVATION

İncelenen toplumsal birimin; araştırmacının araştırmacı olmasından ya da kendilerinin bir araştırma nesnesi olmalarından hareketle davranışlarının bozulmaya uğramaması adına yapılan, araştırmanın gizli tutulması halidir. Araştırmacının da adeta araştırdığı ortamın bir parçasıymış gibi bu alana dahil olduğu bir katılımcı gözlem türüdür. 

Öz Değerlendirme SELF ASSESSMENT

Bireyin bir konuda öğrenme sürecindeki başarı düzeyini ve sonuçlarını yargılayarak kendisini değerlendirmesidir. 

Öz-Düzenlemeli Öğrenme SELF-REGULATED LEARNING

Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerine etkin bir şekilde katılım gösterebildiği; kendi öğrenme sürecini yönlendirdiği, denetlediği, değerlendirdiği bilgi ve beceri gerektiren bir süreçtir. Amaç belirleme, çeşitli stratejiler kullanma, bilgiyi kodlama ve tekrarlama, performansı gözlemleme, gerektiğinde yardım alma, beceriler ile ilgili olumlu tutumlara sahip olma ve benzeri süreçleri içerir.

Öz-yönetimli öğrenme SELF DIRECTED LEARNING

Bireylerinin kendi öğrenme süreçlerini plan, organizasyon, değerlendirme ve tedbir alma bağlamında detaylı olarak yönetebilmeleridir.

Özensiz Araştırma SLOPPY RESEARCH

Araştırıcının iyi niyetli olmasına karşın, dikkatsizliği nedeniyle araştırmasının herhangi bir aşamasında hatalar yapabilmesidir.

özümseme ASSIMILATION

Bilişsel Yapılandırmacılık Kuramı çerçevesinde bireyin önbilgisi ile yeni edindiği bilginin uyuşması sonucunda bu iki bilginin kolayca kaynaşması sürecidir.

P

Paradigma PARADIGM

Belirli dönemlerde yaygın kabul gören değerler dizisi, baskın görüş. 

Paralaks PARALAKS

Eski 2 boyutlu bilgisayar oyunlarda derinlik hissi yaratmak için kullanılan bir yöntemin web tasarımında kullanılmasıdır. Basitçe, farklı hızlarda hareket eden nesnelere dayanmaktadır. Bir web sayfasında belli bir yöne giderken, bu yönde nesnelerin farklı hızlarda yer değiştirmesine dayalıdır.

Patent PATENT

Bir buluş yapan kişiye, o buluşu üzerinde belli bir süre; üretme, kullanma, çoğaltma, satma gibi ayrıcalıklı haklar veren belgedir. Üçüncü şahısların bu hakları buluş sahibinin izni olmaksızın kullanıp ihlali halinde buluş sahibine, belirli yasal hakları ileri sürme ve kullanma yetkisi tanır.

Photoshop PHOTOSHOP

Photoshop, piksel tabanlı fotoğraf, resim, görüntü ve çizimleri oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için tasarlanan sayısal görsel işleme yazılımıdır.

PHP PHP

PHP, geniş bir kitle tarafından kullanılan ücretsiz bir betik dilidir.

phpMyAdmin PHPMYADMIN

PHP ile hazırlanmış, İnternet üzerinden MySQL veritabanı yönetimi sağlayan açık kaynak kodlu bir yazılımdır.

PHP ile hazırlanmış, İnternet üzerinden MySQL veritabanı yönetimi sağlayan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Veritabanı oluşturma ve silme, tablo ekleme/değiştirme/silme, alan ekleme/değiştirme/silme, SQL sorguları çalıştırma, kullanıcıları, yetkileri ve alan anahtarlarını yönetme gibi işlevleri bulunmaktadır.

Pinterest PINTEREST

Bireylerin fikirlerini saklamak ve yeni fikirler keşfetmek için kullandıkları paylaşılan fikirlerin yemek tarifinden, hediyelere, gezilere ve eğitime kadar çeşitli formlarda olduğu bir online araçtır.

Plan PLAN

Bir nesneye kuşbakışı olarak bakıldığında elde edilen üst görünüş.

Podcast PODCASTING

Çevrimiçi yayın yoluyla, çoğunlukla parçalar halindeki dijital medya ürünlerinin yayınlanmasıdır. Bu yayınlar videolar, radyo programları, TV programları, diziler, dersler olabilir.

Podcast PODCAST

Dijital medya dosyalarının taşınabilir medya oynatıcılarda veya bilgisayarlarda oynatılmak üzere internet üzerinden beslemeler yoluyla dağıtılma tekniğidir.

PORTAL PORTAL

Internet üzerinde dağınık ve düzensiz bir biçimde yayınlanan bilgi yumaklarına, bütünleşik bir yapıda, hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlayan web sitesidir.

Post-pozitivizm POST-POSITIVISM

Ontolojik olarak eleştirel realizmi (doğru vardır ancak onun yalnızca bir kısmı kavranabilir savı), epistomolojik olarak kısmen objektivizmi ve metodolojik olarak da saha araştırmalarını ve bazen de nitel araştırmaları kapsayan pradigmadır. 

Postmodernizm POSTMODERNISM

Edebiyat, sanat, felsefe, mimarlık ile kültürel, bilimsel ve yazınsal eleştirilere uygulanan geniş kapsamlı bir terimdir. Postmodernizm, gerçekliği açıklama yönündeki bilimsel veya objektif çabaların varsayılan kesinliğine tepkidir. Bu gerçekliğin, insanın anlayışına yansıması değil, zihnin kendi özel ve kişisel gerçekliğimi anlamaya çalıştığı şekilde oluşturuduğu bir tanımadan gelir. Bu nedenle, postmodernizm bütün gruplar, kültürler, gelenekler veya ırklar için geçerli olduğu iddia edilen açıklamalara değil bunun yerine her insanın göreli gerçekleri üzerine odaklanmaktadır. Postmodern anlayışta, yorumlama her şeydir ve gerçeklik sadece dünyanın bize bireysel olarak ne anlam ifade ettiğini yorumlayarak ortaya çıkmaktadır.

Pozitif ayrımcılık POZITIF DISCRIMINATION

Sosyal, ekonomik ve politik yaşamda insanları kültürel farklılıklarına, inanışlarına, düşünce yapılarına, bedensel yapıları gibi unsurlara göre ayırt etmeden hareket etme çabalarının bütünüdür.

Pozitivizm POSITIVISM

Ontolojik olarak realizmi (doğru bir tanedir ve ona ulaşılabilir savı), epistomolojik olarak objektivizmi (bulguların tarafsız sunumu) ve metodolojik olarak da hipotez testlerini ya da niceliksel ifadeleri kabul eden, kontrol altına alınmış veri gruplarıyla çalışan ve veri manüpülasyonuna izin veren pradigmadır.

pragmatizm PRAGMATISM

Pragmatizm ,  faydacılık, yararcılık gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçlara yönelik düşünme temelleri üzerine kurulmuş olan felsefi akım.

Probleme Dayalı Öğrenme PROBLEM BASED LEARNING

Bir grup bireyin bir problem veya olayı çözmek için iş birliği içinde çalışmasını gerektiren öğrenme yaklaşımıdır.

profesyonel öğrenme topluluğu PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

Öğrenen ve öğreten başarısını teşvik etmek amacıyla bir grup eğitimcinin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması etkinliğidir.

Program Değerlendirmesi PROGRAM EVALUATION

Programla ilgili kararlar vermek, program etkinliğini artırmak ve / veya gelecekteki programlamayla ilgili kararları bildirmek için programların faaliyetleri, özellikleri ve sonuçları hakkında sistematik olarak bilgi toplamaktır. Politikalar, organizasyonlar ve personel de değerlendirilebilir.

proje başlığı PROJECT TITLE

Proje içeriği ve işlenen konu hakkındaki bilgi ve fikri kısaca tanıtan ifadedir.

Proje Birimi PROJECT UNIT

Proje Birimi, ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi amacıyla oluşturulan birimdir. Bu birim proje fikri oluşturma, proje yazma ve projeyi yürütme konularında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Proje Biriminin sunduğu hizmetler şunlardır: projeler ile ilgili olarak araştırmacılarla ikili görüşmeler gerçekleştirmek ve danışmanlık hizmeti; proje yazma ve uygulama konularında danışmanlık sunma; proje yazma ve uygulama konularında eğitimler ve seminerler düzenleme; açık çağrı ve proje başvurularının düzenli duyurulmasını sağlama; basılı, canlı ya da sanal kaynaklara kolay erişim olanağı sunma ve önemli gelişme ve tarihlerin duyurulması.

Proje ekipleri PROJECT TEAMS

Projenin başında proje yöneticisi liderliğinde oluşturulan ve proje sürecinde yöneticinin performansını, güvenilirliğini, kararlarını takip ederek projeye katkı sunan ve projenin daha verimli biçimde ilerlemesi için öneri ve çözümler geliştiren ekiplerdir.

Proje İş-Zaman Çizelgesi PROJECT WORK-TIME SCHEDULE

Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlamanın yer aldığı çizelgedir. 

Proje kapanış raporu PROJECT CLOSURE REPORT

Bir projede planlanmış faaliyetler yerine getirildikten ve belirlenen hedeflere ulaşıldıktan sonra projeden alınan çıktılar ile hedeflenen faaliyetlerin bütüncül bir biçimde değerlendirildiği rapordur.

Proje maliyeti PROJECT COST

Proje maliyeti, bir projeyi tamamlamak için harcanması gereken miktarların toplamıdır. 

Proje Ortağı PROJECT PARTNER

Proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek projenin yürütülmesine katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişidir.

proje paydaşları PROJECT STAKEHOLDERS

Proje faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen veya proje içinde yer alan kurum veya bireylerdir.

Proje Planlama PROJECT PLANNING

Proje planlama, bir projenin tamamlanması için gerekli zaman dilimi, aşamalar ve kaynakların belirlenmesidir. 

Proje yönetimi PROJECT MANAGEMENT

Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir.

R

Rekabet COMPETITION

Üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür.

Revizyonist REVISIONIST

Bir öğretinin, bir anayasanın, bir antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için savaşan kimse veya yeniden gözden geçirmeyi gerektiren görüş, revizyoncu.

Reyting RATING

Bir şeyin kalite, standart, performans, popülerlik, beğenilme gibi kriterler açısından değerlendirilmesine ilişkin derecelemedir.

 

risk altındaki öğrenenler AT-RISK STUDENTS

Akademik olarak başarısız olma veya öğrenim sürecini bırakma ihtimali yüksek olan öğrenenlerdir.

Rizom RHIZOME

Toprak altında gelişen yatay gövde, köksap.

Rizomatik Öğrenme RHIZOMATIC LEARNING

Öğrenmeyi biyolojik rizom metaforunu kullanarak açıklayan öğrenme yaklaşımıdır. Buna göre rizomatik öğrenme bilginin esnek, doğrusal olmayan, değişken yapısının öğrenme sürecine uyarlanmasıdır.

RSS RSS

(Real Simple Syndication) Anlık web içerik takip teknolojisi olarak tanımlanabilir.

S

Sanal Ben VIRTUAL SELF

İnsan ve teknoloji etkileşiminin değişen doğası sonucu dijital sosyal topluluklarda kişinin kimliğini ifade eder.

Sanal dünya VIRTUAL WORLD

Sanal dünya, gerçek dünyayı taklit etmek için gerçek dünyanın temel özelliklerini simüle eden, tasarlanmış üç boyutlu bir bilgisayar ortamıdır.

Sanal Kampüs VIRTUAL CAMPUS

Bir akademik iş yükünün tamamının veya bir kısmının genellikle öğretim üyelerinin desteği ile bir üniversitenin himayesi altında tamamlandığı sanal ortamdır.

Sanal Müze VIRTUAL MUSEUM

Değişik medya imkânlarından faydalanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile iletişimin kesintisiz olması ve muhtelif erişim şekillerini karşılamak için alışıldık iletişim metotlarının ötesine geçen, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak amacıyla fiziksel manada bir mekana ihtiyaç duymayan müzedir.

Sanal Öğrenme Ortamı VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

Sanal öğrenme ortamı internet yoluyla bilgi ve materyal aktarımını sağlayan bilgisayar tabanlı sistemlerdir.Sanal öğrenme ortamlarına ağ aracılığıyla girilir ve ders kaydı için gerekli araçlar, içerik yönetimi, dış kaynaklara erişim, öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten tartışmaları, öğrenci aktivite takibi, ödevlerin güvenli bir şekilde teslimi, ölçme değerlendirme,ders bilgilerine erişim ve öğrenci destek sistemlerine erişimi içerir.

Sanal Özel Ağ VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

İnternet üzerinden başka bir ağa bağlanmayı sağlayan bağlantı çeşididir. Kısaca VPN olarak bilinmektedir.

SANAL SINIF VIRTUAL CLASS

Uzaktan eğitim sistemlerinde, internet ve ağ teknolojilerine dayalı olarak öğretme-öğrenmenin sağlandığı, bir grup öğrenenin ve öğreticinin eşzamanlı olarak katılım sağladığı sanal ortamdır.

Sanal Topluluklar VIRTUAL COMMUNITIES

Kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insan bir araya geldiğinde, networkler (İnternet) vasıtasıyla yaratılan sosyal gruplardır. Başka bir değişle  sanal  topluluklar,  belli  ortak  amaçlar  çerçevesinde  örgütlenmiş  bireylerin  sayısal ortamlarda bir araya gelmesi ile oluşan toplulukları ifade etmektedir. 

Sanal Üniversiteler VIRTUAL UNIVERSITIES

Açık ve uzaktan öğrenme hizmeti veren, öğrenci işleri, ders programları ve öğrenci destek hizmetleri gibi sistemin tamamını ya da belirli bir kısmını sanal ortamlarda sunan üniversitelerdir. 

sayısal etnografya QUANTITATIVE ETHNOGRAHY

Etnografik araştırma tekniklerini kullanarak toplanan büyük veriyi istatistiksel olarak analiz etme sürecidir.

SCAMPER metodu SCAMPER METHOD

İlk olarak Bob Eberle tarafından ortaya atılan yerine koyma, birleştirme, uyarlama, modifiye etme, farklı amaçlar için kullanma, çıkarma ve tersine çevirme olmak üzere 7 aşamada gerçekleştirilen yaratıcı bir beyin fırtınası tekniğidir.

SCORM SCORM

Sharable Content Object Reference Model yani Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli, e-öğrenme içeriklerinin farklı öğrenme yazılımlarında kullanıcı verisi üreterek çalışması için oluşturulan bir içerik yönetim çatısıdır.

SDK SDK

Software development kit yani Yazılım geliştirme kitidir. Gelişmiş yazılım geliştirme araçlarından oluşan SDK; donanım platformları, oyun konsolları ve işletim sistemi gibi birçok platform için uygulama üretmeyi sağlayan bir yazılım paketidir.

SecondLife SECONDLIFE

Kişinin zamanı, mekânı ve yaratıcılığı ile sınırlı gerçek hayattın hemen hemen her türlü etkinliğinin hem sosyal oyunların hem de sanal sosyal ağların bir arada kullanılarak sanal dünyada kişiye sunulan ikinci yaşam ile hayal gücü doğrultusunda oynan ücretli çevrimiçi sanal yaşam alanı

Senkron Uzaktan Eğitim SYNCHRONOUS DISTANCE LEARNING

Eğitmen ve öğrencilerin ders için aynı zamanda farklı yerlerde bulunarak ve iletişim teknolojilerini kullanarak eş zamanlı olarak etkileşime girmesi haline denir.

SEO SEO

SEO, (Search Engine Optimisation-Arama Motoru Optimizasyonu) için kullanılan bir kısaltmadır. SEO, arama motorlarının web sayfalarını daha kolay bir şekilde taramasına olanak sağlayan, site içi ve site dışı sorgulama algoritmalara uygun düzenlemeleri içeren teknik düzenlemelerdir.

Servis Odaklı Mimari (SOM) SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE (SOA)

Birbirinden bağımsız servislerin birlikte çalışabilmesine ve uygulama kaynaklarının servis olarak geliştirilmesine, yayınlanmasına ve bütünleştirilmesine olanak sağlayan bir yapıdır. 

Sessizlik Sarmalı SILENCE SPIRAL

Sessizlik sarmalı, bireylerin toplumda çoğunluk tarafından benimsenmeyen tutumları,inançları yada kanaatleri benimsemekten kaçınarak yalıtılma yada dışlanmaya maruz kalmamaya çalıştıkları varsayımına dayanır. Bireylerin hangi görüşlerin çoğunluk tarafından kabul gördüğünü veya güçlenmeye başladığını ve hangi görüşlerin azınlıkta kaldığını yada gözden düştüğünü anlamak için çevrelerini gözlerler. Bir kimsenin benimsemekte olduğu görüşlerini bunların çoğunluğunki ile tutarlı olduğunu gördüğü vakit dışa vurması daha muhtemel olacaktır. Çoğunluğun kanaatleri gibi algılanan fikirler çoğu zaman yalnızca bir azınlık tarafından benimsenmektedir. Ayrıca görüşlerin çoğunlukta olduğuna ilişkin algılama bir sarmallaşma süreci başlatırki, bu süreçte karşıt görüşler suskunluğa gömülmeye başlar ve çoğunluk gibi algılanan fikirler fiilen geçerli görüş gibi görünür

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Herhangi bir konu hakkında kullanıcıların yaygın olarak sorabilecekleri soruların cevabını vermek amacıyla oluşturulan içerik sayfaları veya formlardır.

SIKIŞTIRILMIŞ DOSYA COMPRESSED FILE

Bir veya birden fazla dosyayı, kullanılan algoritmayla birlikte daha küçük boyuta indirgeyerek sıkıştırma işlemidir.

Sınıflandırma CLASSIFY

Verilerin belli özelliklere ve kriterlere göre düzenlenmesidir. 

Sınırlı Kapasite LIMITED CAPACITY

Bilişsel öğrenme teorisinde insan beyni birim zamanda aldığı bilgileri işleyeceği kapasitenin sınırlı olmasıdır. Bu kuram kısa süreli bellek ile ilişkilendirilmektedir.

Siber CYBER

Bilgisayar ağları, internet veya sanal gerçekliğe ait olan anlamını taşır.

Siber Uzay CYBER SPACE

Bilgisayarlar arası iletişimin ve internetteki etkinliklerin meydana geldiği  sanal gerçeklik ortamı.

siber  uzay  sayısal  teknolojiler  aracılığı  ile  erişilebilen,  internet  üzerine  kurulu  sanal  gerçekliği  ifade etmektedir. Bir başka deyişle siberuzay; küresel bağlantısal, bilgisayar destekli, bilgisayar oluşumlu, çok boyutlu, “yapay” bir “sanal” gerçeklik ortamıdır. Bu “gerçeklik” içerisinde her bilgisayar bu boşluğun bir penceresidir, duyulan, görülen her şey, fiziksel her yapının temsili; formlar, karakterler ve hareketler bir kod özünden meydana gelmiştir 

Siber Zorbalık CYBER BULLYING

Bir kişi veya gurubun bilişim teknolojilerini kullanarak belirli bir zaman diliminde veya sürekli olarak bir kişiye veya guruba yönelik gerçekleştirilen orantısız kasıtlı saldırgan davranışlardır.

siborg CYBORG

 “Siborg” un tam ifadesi “sibernetik organizma”dır. Siborglar sibernetiğin ve organiğin bileşiminden oluşan yaratıklardır.  Genel olarak, yoğun bir şekilde teknoloji kullanılarak geliştirilen,  sonuçta yarı makine yarı insan hale gelen ve “doğal” ve “organik” ile “yapay” ve “mekanik” arasındaki farkın kaybolduğu bir karakteri işaret eder. 

Simge SYMBOL

Genel düşüncelerin ortaklığını ifade eden nesneye gönderme yapan, üzerinde uzlaşılmış bir göstergedir.

Simülakr SIMULACR

Baudrillard'ın (1994) ortaya attığı bu kavram bir gerçeklik olarak algılanmak istenen türetilmiş görünümü temsil eder.

Simülasyon SIMULATION

Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun olan, gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesine, gerçekten ve fiili olarak var olan bir şeyi veya durumu bütün bileşenleriyle birlikte gerçekmiş ve fiilen varmış gibi gösterme durumuna simülasyon denilmektedir. Geç modernitenin iletişim, sibernetik ve sistemler kuramındaki devrimini anlatan bir kavramdır. 

Sinyal SIGNAL

Fiziksel değişkenlerin durumu ile ilgili olan ve matematiksel olarak açıklanabilen bilgiler içeren işaretlerdir. Sinyaller dijital ve analog sinyal olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dijital sinyal elektronik ortamlarda oluşturulan sayısal sinyaldir. Analog sinyal ise gerçek fiziksel çevremizden duyu organarımızla aldığımız sinyallerdir.

Sistem SYSTEM

Birbirleriyle etkileşim ve iletişim içinde olan birimlerden oluşan belirli bir amaca yönelimiş bütündür.

Siteden Çıkma Oranı BOUNCE RATE

Bir web sitesinde sadece bir sayfayı görüntüledikten sonra siteden ayrılan kullanıcı oranı.

SMTP SMTP

SMTP, e-postaların gönderilmesi için kullanılan bir iletişim protokoldür.

Son Tarih DEADLINE

Bir ödev veya belgenin teslim edileceği ya da bir görev veya işin tamamlanacağı tarihtir.

Sonuç Değerlendirme SUMMATIVE ASSESSMENT

Bir öğrenme sürecinin sonunda gerçekleştirilen ölçme etkinliğidir.

Sosyal yapısalcılık SOCIAL CONSTRUCTIVISM

Öğrenmenin  bireyin  tamamen diğer bireylerle etkileşim içine geçerek kazandığı deneyimler sonucunda meydana gelen davranış biçimleri olduğuna inanan bir teoridir. 

sosyal adalet SOCIAL JUSTICE

Açık ve uzaktan öğrenmede açıklık, eşitlik, özgürlük, fikir özgürlüğü kavramlarının bütünüdür.

Sosyal ağ SOCIAL NETWORK

Kişinin, bir parçası olduğu, yaşamını sürdürdüğü çevresinde bir grupla olan bağları ve grup içi ilişkileri olarak tanımlanır. 

Sosyal Ağ Analizi SOCIAL NETWORK ANALYSIS

İnsanlar, gruplar, örgütler, bilgisayarlar ve diğer enformasyon ve bilgi işleme varlıkları arasındaki ilişki ve akışı ölçme ve haritalama yöntemidir.

Sosyal Ağlar SOCIAL NETWORKS

Dijital ortamlarda sosyal etkileşimler üzerine kurulan ağ yapılarıdır.

Sosyal Beceriler SOCIAL SKILLS

Bireyin belli bir durumda olumlu sosyal sonuçlar elde etmesini ve toplum tarafından kabulünü sağlayan, gözlenebilir, ayrıştırılabilir, tanımlanabilir ve öğrenilmiş davranışlardır.

Sosyal Bilimler SOCIAL SCIENCES

Ekonomi,politika,tarih,psikoloji,antropoloji gibi bir çalışma bilimidir ve insanoğlu ile toplumsal değerleri arasındaki ilişkileri bilimsel bir yolla inceleyen bilimlerdir. Kısaca sosyal bilimler, insanın sosyal yaamını çeşitli yanları ile inceleyen bütün bilimlerdir.

Sosyal Bulunuşluk SOCIAL PRESENCE

Çevrimiçi bir ortamda bir bireyin diğer bireyler tarafından ne kadar "gerçek" olarak algılandığını tanımlayan kavramdır.

sosyal geçerlik SOCIAL VALIDITY

Bireylerin bir uygulamanın önemine, etkililiğine, uygunluğuna ve oluşturduğu hoşnutluk düzeyine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerdir. Sosyal geçerlik, bir uygulama sonucunda elde edilen davranış değişikliğinin sosyal önemi ve sosyal faydası ile ilişkilidir.

Sosyal Medya SOCIAL MEDIA

Kişilere dijital ortamlarda karşılıklı paylaşım olanağı sağlayan geniş tabanlı platformdur.

Sosyal Yapısalcılık SOCIAL CONSTRUCTIVISM

Sosyal yapısalcılar için öğrenme, bireyin tamamen diğer bireylerle etkileşim içine geçerek kazandığı deneyimler sonucunda meydana gelen davranış biçimleridir.

sosyoloji SOCIOLOGY

Toplum ve insan etkileşimi üzerine çalışmaların yürütüldüğü bilim dalıdır. 

Söylem Çözümlemesi DISCOURSE ANALYSIS

Farklı disiplinler tarafından farklı biçimlerde tanımlanmaya ve uygulanmaya çalışılmakla birlikte en genel anlamda sosyal gerçekliğin tanımlayıcısı ve yaratıcısı olarak söylem ve dilin çözümlenmesidir.

Steganografi STEGANOGRAPHY

İçerisinde gizli mesajlar bulunan ve gönderici hariç kimsenin bu mesajları fark edemeyeceği gizli mesaj iletme tekniğine denir. Günümüzde bilgisayar teknolojisinde yaygınlıkla kullanılmaktadır.

STEM Modeli STEM MODEL

STEM Modeli; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) akronimiyle adlandırılan bir uygulamalı eğitim modelidir.

Stereotipik davranışlar STEREOTYPE BEHAVIOURS

Üst üste tekrar eden herhangi bir sosyal işlevi olmayan, sözel ya da sözel olmayan, kaba veya ince motor, nesneli ya da nesnesiz yapılan, basit ya da karmaşık olabilen amaçsız hareketlerdir.

stratejik liderlik STRATEGIC LEADERSHIP

Örgüt için gerçekleştirilebilir bir gelecek yaratacak değişiklikleri başlatmak için geleceği görme, vizyon oluşturma, esnekliği sağlama, stratejik olarak düşünme ve diğerleri ile çalışabilme becerilerini kapsayan liderliktir.

Süperego SUPEREGO

Süperego genel anlamda Freudcu psikanalizde, vicdan dediğimiz şeydir. Bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen ve davranışlarımızı buna göre yargılayan yanımızdır; ama süperego aynı zamanda yargılama sürecinin temel öncülü olan iç gözlemi gerçekleştirir.

Sürdürülebilirlik SUSTAINABILITY

Sürdürülebilirlik, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlerini kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ya da sistemin hayati bağı olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi yeteneğidir.

SWOT Analizi SWOT ANALYSIS

İncelenen kuruluşun; tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. 

Ş

Şablon TEMPLATE

Sitenin içeriğine müdahale etmeden görünümü değiştirmek için hazırlanan grafik tasarımlarıdır. Şablonlar aracılığıyla kullanılan tasarıma bağlı olarak renk değişiklikleri yapılabilir, modül pozisyonlarını değiştirilebilir ve görünüm isteğe göre düzenlenebilir. Web site tasarımcısı bir tema kullanmak isterse HTML ve CSS dillerini kullanarak da kendi şablonunu oluşturarak web sitesini özelleştirebilir. 

T

talim TRAINING

Pratik becerileri geliştirmeyi amaçlayan eğitim etkinlikleridir.

tanılama DIAGNOSTIC

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelisim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.

tartışma tabanlı öğrenme LEARNING THROUGH ARGUMENTATION

Öğrenenleri diğer bireylerle bir konuyu tartışmaya iterek onları düşünmeye ve bu konu hakkındaki tutumlarını tekrar gözden geçirmeye sevk eden kalıcı öğrenme süreçleridir.

Tasarım Odaklı Düşünme DESIGN THINKING

Bilişim Teknolojileri, İşletme, Eğitim, Endüstriyel tasarım gibi çeşitli alanlarda problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirmek için gerçekleştirilen analitik ve sistemsel bir yöntemdir.

tek-modlu kurumlar SINGLE-MODE INSTITUTIONS

Uzaktan eğitimin tek etkinlik olduğu eğitim kurumlarıdır. Örneğin Athabasca Üniversitesi.

Teknik Tasarım TECHNICAL DESIGN

Temel bilimler ve uygulamalı bilimlerin verilerin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

teknoloji TECHNOLOGY

İçeriği veya mesajı taşıyan elektronik aygıtlardır. Örneğin radyo, televizyon, CD ve telefon.

Teknoloji düşkünü TECH-SAVVY

Teknoloji düşkünlüğü modern teknolojiler, özellikle bilgisayarlar hakkında çok şey bilmek teknolojideki tüm yenilikleri takip etmek ve genellikle aktif olarak kullanmaktır.

Teknoloji entegrasyonu TECHNOLOGY INTEGRATION

Teknoloji entegrasyonu, öğretenlerin öğrenenlere bir kavramı tanıtmak, pekiştirmek veya detaylandırmak için teknolojiyi kullandığı zamandır. Örneğin, bir iPad, bir Smartboard veya bilgisayarlar başka bir öğrenme aracı olarak kullanabilir.

Teknoloji Yönetimi TECHNOLOGY MANAGEMENT

Operasyonel ve stratejik amaçlara ulaşmak için teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasının planlanması, yönetilmesi, kontrol ve koordine edilmesini kapsayan bütüncül bir süreçtir.

TELEKONFERANS TELECONFERENCE

Ses ve görüntünün uzağa iletilmesi yoluyla katılanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans türüdür.

Telif Hakkı COPYRIGHT

Herhangi bir fikri emek sonucu meydana getirilen bir ürün ya da yapıt üzerinde hukuken sağlanan haklar bütünüdür.

Telif Serbestisi COPYFREE

Bir elektronik yapıtın telif haklarının belirli bölümlerinden ya da tamamından feragat edilmesini belirtir. Telif hakkının tam tersi anlamındadır.

Terminoloji TERMINOLOGY

Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü.

Ters-Yüz Öğrenme FLIPPED LEARNING

Öğrenenlerin, önceden hazırlanmış video dersleri ders öncesinde ve genellikle evde izledikleri, sınıfta da çeşitli etkinlikler aracılığıyla konuyu özümsedikleri, geleneksel eğitim sürecinin tersine işleyen bir öğrenme modelidir. 

Öğrenenin; öğrenme konusu ile ilgili teknolojik destekle (video, konu anlatım kaydı vb.) önceden bilgi edinerek; mekânsal öğrenme ortamında öğreten ve akran grupları rehberliğinde konu ile ilgili kavram, analiz, sentez, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını işbirliği içinde bütünleştirerek bilgiyi öğrenme işlevini gerçekleştirme halidir.

Ters-Yüz Sınıf FLIPPED CLASSROOM

Geleneksel öğrenim akışını tam tersine çevirerek, sınıf içinde eğitmen tarafından anlatılması gereken konuyu öğrencilerin sınıf ders saatleri dışında, elektronik ortamda kayıtlı materyalden öğrenmesini öngören modeldir. Sınıf saatlerinde ise konunun tartışılması ve pekiştirici alıştırmaların yapılmasıyla öğrenmemin derinleştirilmesi ve pekişmesine olanak sağlanır. Bu işlem geleneksel sınıf modeinin tam tersidir.

Tin Can API TIN CAN API

Yeni nesil SCORM, öğrenme içeriklerinin ve öğrenme sistemlerinin birbiriyle iletişime izin veren e-öğrenme yazılımı özelliğidir. Bu özellik sayesinde katılımcıların her türlü öğrenme etkinlikleri kayıt edilir ve izlenir. 

Tipoloji TYPOLOGY

Tipler üzerine çalışma ya da sınıflama, özellikle de yazı tiplerinin kaynağı ve anlamıyla ilgili simgesel anlatım çalışmaları ve aynı zamanda simgesel önem, anlatım ve işlem; baskı tipleriyle ilgili çalışma, arkeolojide kalıntı ve buluntuları, sergiledikleri tiplere ve gelişmelerine göre sınıflanması, mimarlıkta bir mimari oluşum “tipleri” sınıflandırılmasına varabilmek için, mimari öğelerin birleşme olanaklarının araştırılma çabasına verilen ad.

Toplam Kalite Yönetimi TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Toplam Kalite Yönetimi; kapsamlı, sistemli ve müşteri odaklı olarak gerçekleştirilen strateji, yöntem ve taktikler bütünüdür.

Toplumsallaşma SOCIALIZATION

Gerek toplumun norm ve değerlerini içselleştirerek gerekse toplumsal rollerini (isçi, arkadaş, yurttaş vb. olarak) yerine getirmeyi ve toplumun üyesi haline gelmeyi öğrenme süreci

Transaksiyonel Uzaklık TRANSACTIONAL DISTANCE

Etkileşimsel uzaklık olarak da bilienen transaksiyonel uzaklık öğreten ile öğrene arasındaki mekânsal ve fiziksel uzaklıktan daha çok diyalog, yapı, içerik ve bireysel özerkliğin ortamda yarattığı ilişkisel, kişisel, psikolojik ve algısal etkileşim durumu olarak tanımlanır. 

Triangulation TRIANGULATION

Aynı olguyu ya da araştırma problemini, birden çok veri kaynağı kullanarak araştırmaktır ve veri üçlemesi, yöntem üçlemesi, araştırmacı üçlemesi, teorik üçleme olmak üzere dört çeşidi bulunmaktadır. 

TÜBİTAK TÜBİTAK

Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı faaliyetler yürüten, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını destekleyen, ulusal öncelikler çerçevesinde bilim ve teknoloji politikaları üreten, bilim ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet gücünü arttırmak için çalışmalar yürüten bir kurumdur.

Tümevarımcı Yaklaşım INDUCTIVE APPROACH

Nitel araştırmalarda hâkim olan tümevarımcı yaklaşım, araştırmacının araştırdığı konu açısından önemli ve tanımlayıcı verilerden yola çıkarak incelediği özel probleme ilişkin ana temaları ortaya çıkarması, verileri anlamlı bir yapıya kavuşturması anlamına gelir.

Tümevarımsal ve tümdengelimci veri analizi INDUCTIVE AND DEDUCTIVE DATA ANALYSIS

Nitel araştırmacılar, bilginin daha soyut birimlerini elde edecek şekilde artan bir silsilede verilerin düzenlemesi ile aşağıdan yukarıya doğru örüntüleri, kategorileri ve temaları inşa ederler. Bu tümevarımsal süreç; araştırmacı, konun kapsamlı bir setine sahip oluncaya kadar veri tabanı temalar arasında ileri-geri çalışıldığını gösterir. Sonra tümdengelimsel olarak; araştırmacılar, her bir temanın daha fazla delille desteklenebileceği veya yeni bir ek bilgi toplamaya ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için, verileri tekrar incelerler. Böylece süreç, tümevarımsal olarak başlarken tümdengelimci düşünmede analizin ileri aşamalarında önemli bir rol oynakmaktadır.

Twitter TWITTER

Bireylere 140 karakter veya daha azıyla fikirlerini ve kaynaklarını paylaşma, soru sorup cevaplama, belli konularda işbirlikli çalışma, konferans, webinar ve derslerde tartışmalara katılma fırsatı veren bir mikro-günlük aracıdır.

U

Ufuk (Horizon 2020) HORIZON 2020

7 yıllık (2014-2020) yaklaşık 80 milyar avroluk fon sağlayan şimdiye kadarki en büyük AB Araştırma ve Yenilik programıdır.

ULAKBIM ULAKBIM

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, akademik kurumlara ve bunların kullanıcılarına başta bilgisayar ağları olmak üzere, bilgi teknolojisi desteği ile ulusal bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak amacıyla TÜBİTAK tarafından kurulmuş bir teknoloji kolaylık enstitüsüdür.

URI URI

URI, “Uniform Resource Identifier” ifadesinin kısaltmasıdır ve tekdüze (standartlaştırılmış) kaynak konum tanımlayıcısı anlamına gelmektedir.

USB USB

Universal Serial Bus, yani Evrensel Seri Veriyolu'nun kısaltmasıdır. USB dış aygıtların bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri bağlantı biçimidir.

uyarlama ACCOMADATION

Bilişsel Yapılandırmacılık Kuramı çerçevesinde öğrenenin önbilgisi ile yeni edindiği bilgi arasında bir uyuşmazlık meydana gelmesi sonucunda yeni bilgi bağlamında önbilgide değişiklikler yapılmasıdır.

Uyarlanabilir Hiper Ortam ADAPTIVE HYPERMEDIA

Kişiselleştirmenin kullanıcı davranışlarına göre otomatik olarak gerçekleştirildildiği hiper ortamlardır.

Uydurmacılık FABRICATION

Kişi veya kişilerin araştırma yapmadan, masada veya bilgisayarda hayali veriler üreterek hazırlamaları ve bunu yapılmış bir araştırma gibi yayımlamalarıdır.

Uygulama Programlama Arayüzü (API) APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

Bir uygulamanın ya da yazılımın işlevlerinin farklı uygulamalarda ve ortamlarda kullanılabilmesine olanak sağlayan araçlar bütünüdür.

uygulamalı davranış analizi APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS

Öğrencide istenilen davranışı sağlayabilmek için davranış öncesi ve davranış sonrası uyaranların, yani çevrenin, sistematik olarak düzenlenmesidir.

Uzaktan Eğitim DISTANCE EDUCATION

Öğrenenin zaman ve mekan sınırlaması olmadan basılı materyallerin yanında zengin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğretim etkinliklerine katıldığı, eğitsel kaynak ve içeriklere eş zamanlı veya eşzamansız olarak erişebildiği öğretim sistemidir.

UZAKTAN ÖĞRENME DISTANCE LEARNING

Öğrenenlerin birbirilerinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve/veya mekan bağlamında uzaktan olduğu öğrenen merkezli öğrenmedir. Uzaktan eğitim sisteminin sonucudur.

Uzmanlığa Dayalı Eğitim COMPETENCY-BASED EDUCATION

Öğrenenlerin kendi hızlarında önceden belirlenen yetenek ya da becerilerde bir danışman yardımıyla uzmanlaşması 

V

VARK modeli VARK MODEL

1987 yılında Fleming tarafından geliştirilen öğrenenlerin görsel, işitsel, okuma/yazma veya kinestetik öğrenme tercihlerinden yola çıkılarak tanımlandığı öğrenme stili modelidir.

Varsayım HYPOTHESIS

Bir araştırmada var olan araştırma sürecini ve sonucunu önemli ölçüde etkileyeceği düşünülen araştırıcının test etmeden doğru olarak kabul ettiği denenmeyen yargılara varsayım denir.

Vekil Sunucu PROXY

Vekil sunucu, bilgisayar ağlarında, diğer sunuculardan kaynakları isteyen istemcilerin talepleri için bir aracı olarak davranan sunucudur.

Veri DATA

Ham, işlenmemiş  enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler, deney, gözlem, ölçüm veya araştırma yoluyla elde edilebilir.

veri görselleştirme INFOVIZ

Kullanıcılara büyük veriyi tek seferde görme, keşfetme ve anlama imkânı tanıyan soyutu somutlaştırmaya yarayan görsellerdir.

Veri Gösterimi DATA REPRESENTATION

Toplanan verilerin düzenlenmiş ve yoğunlaştırılmış halini yansıtmakta ve araştırma sonuçlarının ortaya konmasını sağlamaktadır.

Veri Madenciliği DATA MINING

Veri madenciliği, veri ambarlarındaki tutulan çok çeşitli verilere dayanarak daha önce keşfedilmemiş verileri ortaya çıkarmak, bunları karar vermek ve gerçekleştirmek için kullanma sürecidir. 

veri maskeleme DATA MASKING

Eğitim kurumlarında öğrenen, öğreten ve idarecilere ait verilerin mahremiyetini korumak amacıyla verilerin gizlenmesi veya şifrelenmesi sürecidir.

Veri toplama aracı olarak araştırmacı RESEARCHER AS DATA COLLECTION TOOL

Nitel araştırmacılar, doküman incelemesi, davranışları gözlemleme ya da katılımcılarla mülakatlar yoluyla verileri toplarlar. Bunun için bir protokol, verilerin toplanması için bir araç kullanılabilir. Fakat bilgiyi toplayan gerçekte araştırmacıdır. Nitel araştırmacılar, başka araştırmacılar tarafından geliştirilen araçlara ya da ölçeklere bağımlı olmaya ve onları kullanmaya meyilli değillerdir.

Veritabanı DATABASE

Birbirleriyle ilişkili verilerin belirli bir düzene göre bir araya getirildiği bilgiler topluluğudur. 

video modelle öğretim VIDEO MODELING

Bir model tarafından gerçekleştirilen becerinin video kayıtlarının önce öğrenciye izletilmesi ve ardından beceriyi gerçekleştirmesi için öğrenciye fırsat verilmesidir. Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’nın ilkelerine dayanmaktadır.

vizyon VISION

Mevcut gerçeklerle gelecekte beklenen şartları birleştirerek, işletme için arzu edilen imajı yaratmak. İşletmelerin uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade eder. Daha geniş bir tanımla vizyon, varolan gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinenden, bilinmeyene doğru zihni bir bakıştır.

VSınıf VCLASS

Fatih Projesi kapsamında dağıtılan öğretmen ve öğrenci tablet bilgisayarlarında kullanılabilen etkileşimli sınıf yönetim yazılımıdır. V-Sınıf sayesinde öğretmen - öğrenci tablet etkileşimi gerçekleşmiş olup, öğretmen ders esnasında öğrencilerine tablet üzerinden uygulama açabilmekte, materyal gönderebilmekte, anlık anket veya sınav uygulayabilmekte ödev verip sonuçları takip edebilmektedir.

W

W3C W3C

World Wide Web Consortium, Web’in standartlarını belirlemek için Tim Bernes Lee tarafından, MIT ve CERN bünyesinde 1994 yılında kurulmuş bir organizasyondur.

Web WEB

İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper ortam dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. 

Web 1.0 WEB 1.0

1990-2000 yılları arasındaki dönem içerisindeki Web ile ilgili teknolojileri kapsayan dönemi ifade etmek için Web 1.0 terimi kullanılır. Web 1.0 bilgisayarlar arasında yalnızca okunabilir bilginin paylaşımını temsil eder. Kullanıcıların bilgiye erişmeleri yeterli olarak görülür. Dolayısıyla kullanıcının içeriği geliştirebileceği, katkı sağlayabileceği herhangi bir ortam ya da teknoloji yoktur.

Web Sayfası WEB PAGE

World Wide Web için hazırlanan ve web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilen dökümanlardır. Web sayfaları çoğunlukla HTML formatında kodlanır, CSS, betik, görsel ve diğer yardımcı kaynaklardan yararlanılarak son görünümüne sahip olur ve işlevsellik kazanır.

Web Tarayıcı BROWSER

Kullanıcının etkileşime geçtiği sunucudur. Kullanıcılara web sayfalarını iletir. Kullanıcı ve sunucu arasında iletişim için HTTP (Hyper Text Transfer Protokol) protokolü kullanır.

Web Uygulama Çatısı WEB APPLICATION FRAMEWORK

Web Uygulama Çatısı (WAF - Web Application Framework), dinamik web siteleri, web uygulamaları ve web servislerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla tasarlanmış yazılım iskeletleridir.

Webinar WEBINAR

Webinar, internet üzerinden sesli ve görüntülü eğitim, toplantı ve sunumlar yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Hiçbir yazılım indirmeye ve kurmaya gerek kalmaksızın yalnızca Web tarayıcısı kullanılarak eş zamanlı ve canlı sunumlar internet üzerinden kolayca yapabilir.

Wiki WIKI

İçerik girişinin bağımsız kullanıcılarca yapıldığı ve bu girdilerin herkese açık olacak biçimde sunulduğu elektronik bilgi akışına sahip etkileşimli ansiklopedik bilgi kaynağıdır.

X

X Kuşağı GENERATION X (GEN-X)

(1965-1979 arası doğanlar)- Sessiz Kuşak/ Jenerasyon X- Teknoloji ile diğer jenerasyonlar kadar ilgili değillerdir. Geneli telefonu ve e-maili etkin kullanmazlar.

xAPI XAPI

SCORM'un paylaşılabilir içerik özelliğini genişleterek paylaşılabilir deneyimlere yükselten, Tin Can API veya deneyim API'si olarak da isimlendirilen yeni nesil e-öğrenme teknolojisidir.

Y

Y Kuşağı GENERATION Y (GEN-Y)

(1980-1999 arası doğanlar)- Jenerasyon Y (Millenials) - Çevrim içi ve çevrim dışı olarak etkin iletişimde olan teknolojiye yatkın bir gruptur.  

yakınsal gelişim alanı ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

Sosyal Yapılandırmacılık Kuramı çerçevesinde geliştirilen öğrenenin içinde bulunduğu sosyal çevreyle etkileşime girerek yeni bilgileri içselleştirdiği alandır.

Yapay Sinir Ağları ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

İnsanlar gibi deneyimlerinden öğrenen, önceki öğrenmelerinden yola çıkarak çıkarımlarda bulunabilen ve karar verebilen matematiksel sistemlerdir. Sınıflama, kümeleme, tahmin, optimizasyon gibi işlemlerde kullanılmaktadır.

Yapay Sinir Hücresi ARTIFICIAL NEURON

Biyolojik sinir hücresinin işleyişini ve yapısını temel alarak modellenmiş olan yapay sinir hücreleri temelde girdiler, ağırlıklar, toplama fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktıdan oluşmaktadır. Çeşitli parametrelere göre birbirlerine bağlanarak yapay sinir ağlarını oluştururlar.

Yapay Zeka ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Bilgisayar tabanlı sistemlerde insan düşünce ve davranış şekillerini benzetmeye dayalı olarak araştırma çalışmaları yapılan Bilgisayar Bilimleri'nin bir alt araştırma alanıdır. Bu terim bilgisayar sistemlerinin kullanıcı komutlarını kavraması, öğrenmesi, çözümlemesi ve karmaşık zihinsel işlemleri gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti.

Yapıcı tartışma CONSTRUCTIVE CONTROVERSY

Yapıcı tartışmalar karar vermede kullanılan yaratıcı problem çözmeyi amaçlayan tartışmalardan oluşmaktadır. Odaklanan konu ile ilgili tüm fikirler tartışılır ve en doğru karar ortaya çıkarılır.

yapılandırmacılık CONSTRUCTIVISM

Bireyin çevresinden edindiği deneyimlerle bilgileri zihinlerinde halihazırda var olan bilgilerle ilişkilendirip bu bilgileri bireysel ve sosyal olarak yapılandırma sürecini temel alan kuramdır.

Yapısal eşitlik Modeli STRUCTRUAL EQUATION MODEL

Gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki nedensel ve korelasyonel ilişkiler oğrultusunda hipotezlerin bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan kapsamlı bir istatistik yöntemidir.

Yapısalcılık STRUCTURALISM

Ontolojik olarak rölativizmi (doğru, toplum tarafından inşa edilir, yerel ve özeldir savı), epistomolojik olarak sübjektivizmi (bulguların hem araştırmacının hem de araştırma nesnesinin katılımıyla sunumu) ve metodolojik olarak ortak görüşlerle şekillenen çoklu gerçekliğe açık olmayı kapsayan pradigmadır. 

Yaşam Tarihi Araştırması LIFE HISTORY SURVEY

Genellikle bir ya da daha fazla bireysel yaşam deneyimi üzerine odaklanan ve temel veri toplama tekniği görüşme olan araştırmalardır.

Yaşamboyu Öğrenme LIFELONG LEARNING

Bireyin doğumdan ölüme değin gerçekleştirilen bütün öğrenme etkinliklerinin toplamıdır.

Her yaş grubundaki bireyin; kişisel, sosyal ve mesleki amaçlı resmi veya özel kurumlar ve bireysel kişiler aracılığı ile deneyimsel ve gözlemsel yaşantılar sonucu değişim ve gelişim amaçlı kazanılan, öğrenilen, geliştirilen ve kullanılan sürekli öğrenme sürecidir. 

Yatırım ıNVESTMENT

Gelecekte daha fazla gelir ya da başka yararlar elde etme amacı ile yapılan harcamalardır.

Yayın Yinelemesi DUPLICATION

Aynı bilimsel araştırmanın birden fazla dergide yayımlanması.

yayıncı-güdümlü kısa dersler PUBLISHER-LED SHORT COURSES

Yayıncıların ticari amaçlar güderek kişisel veya mesleki gelişim için oluşturdukları kısa derslerdir.

yordamsal bilgi PROCEDURAL KNOWLEDGE

Bilgiyi özümseyebilme, kavramlar arası ilişkiyi anlayabilme ve daha üst seviyede ise bu bilgiyi problem çözmede kullanabilme becerisidir.

Yorumlama EXPLICATION

Bir metnin, sanatsal ürünün, davranışın veya bir konuşmacının söylediklerinin ne anlama geldiğini derinlemesine irdelemeye çalışan bir felsefe, kuram veya sanata yorumlama-tefsir denir.

YouTube YOUTUBE

Kullanıcılarına video yükleme, indirmesine, izleme, kanal açma ve kendilerine kitleler oluşturma imkânı veren bir video paylaşım sitesidir.

Yönetici ADMIN

Admin isimli hesap çoğu sistemde, en geniş yetkilerle donatılmış kullanıcıya aittir.

Yönetici MANAGER

İnsanları yönlendirerek işleri yaptıran ve yürüten kişidir.

Yönetim MANAGEMENT

Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, makine, malzeme, bilgi vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesidir.

Yönetim Bilimi MANAGEMENT SCIENCE

Yöneticilerin, yönetim uygulamalarında daha iyi karar verebilmelerine yardım edebilmek ve yönetim problemlerini çözme amacıyla matematiksel yöntemler ile geliştirilmiş; bilimsel bir yönetim yaklaşımı uygulamasıdır. Doğa bilimleri, matematik, istatistik, mühendislik gibi farklı disiplinlerden etkilenerek gelişmiş bir bilim dalıdır.

Yönetim İşlevleri FUNCTIONS OF MANAGEMENT

Yönetim işlevleri, planlama (İşletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesi), örgütleme (amaçlar, planlar ve araçlar belirlendikten sonra bunları gerçekleştirecek yapının tasarlanması, kurulması ve organizasyonu), yürütme (işletmenin amaçlara uygun olarak harekete geçirilmesi), kadrolama (işletmelerde insan unsurunun yani işgücünün en iyi şekilde değerlendirilmesi), kontrol etmedir (işlerin amaçlara, konulan yöntem, prosedür ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması)

Yönetsel Etkililik MANAGERIAL EFFECTIVENESS

Yöneticilik pozisyonları için saptanmış çıktı düzeylerine ne oranda erişildiğidir.

Yüksek Teknoloji HIGH-TECH

1970’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan, endüstri teknolojisine özgü malzeme, öğe ve donatımın kullanıldığı mimarlık yaklaşımıdır. High-tech, bir akımdan, bir tarzdan çok, bir yaklaşım niteliğinde kalmış, ağırlıklı olarak metal ve camdan yararlanırken strüktürü açıklığıyla ortaya koymuş ve yapılara bir endüstri ürünü görünümü vermiştir. İngiliz mimarları Norman Foster ve Richard Rogers bu yaklaşımın öncüleri sayılırlar. 

Katma değeri yüksek, güncel ve öncü teknoloji anlamına gelmektedir.

Yüksek-bağlamlı kültürler HIGH-CONTEXT CULTURE

Örtük iletişim ve sözlü olmayan ipuçlarına dayanan bir içeriğin o kültüre dair ön bilgi olmadan anlaşılamayacağı kültürlerdir. Örneğin İspanyol, Yunan ve Çin kültürleri.

Yükseköğretim HIGHER EDUCATION

Lise öğreniminden sonra bir meslek alanında bilgi beceri veya bir uzmanlık alanı edindirmeye yönelik eğitim veren, yüsekokul ve  üniversitelerde gerçekleşen öğrenim kademesidir.

yüz tanıma sistemleri FACIAL RECOGNITION SYSTEMS

Kişilerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini göz önüne alarak yürütülen kimlik belirleme çalışmaları olarak tanımlanır.

Yüz-yüze FACE-TO-FACE

İletişimde ileten ve iletilenin fiziksel olarak bir arada olması durumudur.

Z

Z - Kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) ENRICHED BOOK

Multimedya unsurlarıyla zenginleştirilerek hazırlanmış elektronik kitaplara verilen isimdir.

Z Kuşağı GENERATION Z (GEN-Z)

(2000-2021 arası doğanlar)-Jenerasyon Z- Teknoloji çağı çocukları/ İnternet çağı çocukları

zincirleme tartışma panoları THREADED DISCUSSION BOARDS

Ana konunun paylaşılıp kullanıcıların bu ana konu altına paylaşımlar yaptığı formatlardır.

A

B

C

Ç

D

E

F

G

Ğ

H

I

İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

Q

R

S

Ş

T

U

V

W

X

Y

Z

Yukarı

Anasayfa

Yukarı

Anasayfa